Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (21-27 Ocak 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin altmış dördüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Çiğdem Yazıcı, Medeni Usûl Hukukunda Karşı Dava

Çalışmanın birinci bölümünde karşı dava kavramı, doktrin ve yargı kararları çerçevesinde tanımlanarak karşı davanın müstakil bir dava karakterini haiz olduğu ortaya konulmaya çalışılmış, ikinci bölümünde karşı davanın şartları, kanuni düzenlemeler, doktrindeki görüşler ve yargı kararları ile tespit edilmiş, üçüncü ve son bölümünde ise karşı davanın görülmesi, verilen karara karşı kanun yollarına başvurulması ve karşı davanın özellikle uygulama alanı bulduğu bazı uyuşmazlıklar incelenmiştir.

Mert Yayla, Kira Sözleşmesinde Yan Giderlerden Sorumluluk

Kitabın birinci bölümünde yan gider kavramı, ikinci bölümünde yan giderden sorumlu olan taraf, üçüncü bölümünde de yan gider borcunun ifası ve sonuçları ele alınmıştır.

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazılara aşağıda yer verilmiştir:

Furkan Güven Taştan, Hukuk Atölyesi’nin 20. Bölüm Konuğu: Prof. Dr. Özlem Gürses

Damla Gül Tarhan, Elektronik Ticaret Sektöründe Kurallar Değişti

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 16
Yargıtay (Hukuk) 6
Yargıtay (Ceza) 19
Danıştay 1535
Bölge Adliye Mahkemesi 369
TOPLAM 1945

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay VDDK., E. 2019/267 K. 2019/861 T. 13.11.2019

Dava konusu, davacı adına, sahte fatura düzenlemek suretiyle elde ettiği komisyon gelirini kayıt ve beyan dışı bıraktığından bahisle takdir komisyonu kararlarına istinaden re’sen tarh edilen 2011 yılının Ocak ilâ Mayıs dönemlerine ilişkin katma değer vergileri ile üç kat kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemine ilişkindir. Vergi Mahkemesi, davacının defter ve belgelerini ibraz etmemesi fiilinin tek başına sahte fatura düzenlediğine karine teşkil etmeyeceği, ancak destekleyici delil niteliği taşıyabileceği hususlarından hareketle, davacının sahte fatura düzenlediğinin somut ve hukuken kabul edilebilir deliller ile ortaya konulamadığı gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldırmıştır. Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen ilgili Danıştay Dairesi, komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği açık olan davacı adına yapılan cezalı tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozmuş ve davacının karar düzeltme istemini reddetmiştir. Vergi Mahkemesi, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle ısrar etmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, davacı hakkında düzenlenen vergi tekniği raporunda yer alan tespitlerden, davacının herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası bulunmaksızın komisyon karşılığı sahte fatura düzenlediği, vergilendirmeye esas alınan matrahın hukuka uygun olup olmadığı yönünden yapılacak inceleme ve değerlendirmede varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken davacının düzenlediği faturaların sahte olduğuna ilişkin yeterli tespitin bulunmadığı gerekçesiyle ısrar kararının bozulmasına oyçokluğu ile karar vermiştir.

Mevzuat

Devlet Memurları Kanunu

İstihdam şekillerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi, çeşitli hususlarda geçici madde hükümleri yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Belediye Kanunu

Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi olacak. Sözleşmeli personelden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 1 yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

28.11.2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmaları şartıyla, Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atanacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/122, K. 2022/151 sayılı ve 30.11.2022 tarihli kararı uyarınca, yargı denetimine ilişkin madde hükmünde yer alan “...kınama...” ve “...cezaları hariç...” ibareleri iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Uludağ Alanı Hakkında Kanun

Doğal ve turistik değerler açısından büyük öneme sahip Uludağ Alanının, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi ile alanda yürütülen faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir kanun yürürlüğe girdi.

Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Uludağ Alanı Hakkında Kanun çerçevesinde Uludağ Alan Başkanlığı’nın kurulmasını ve başkanlığın görev ve yetkilerini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüğe girdi.

Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

28.11.2022 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olanlar, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde, Bakanlık tarafından ebe ve hemşire kadrolarına atanacak. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların 4 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu kurum ve kuruluşlarının kuraya tabi işgücü taleplerinde, işe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla da belirlenebileceği hususuna ilişkin olarak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetlerini hariç tutan hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği

Nükleer Düzenleme Kurumu’nun uygulayacağı idari yaptırımların ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. 18.02.2021 tarihli ve 31399 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Düzenleme Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Biyokütle Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesine Dair Yönetmelik

Biyokütle enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulmasına yönelik başvuruların teknik değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik yürürlüğe girdi.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik

İşverenlerin işyerlerinde kişisel maruziyete ve çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenlerle ilgili iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerine dair yükümlülükleri ile bu işlemleri gerçekleştirecek laboratuvarların yetkilendirilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği yönetmelik yürürlüğe girdi. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

İcra ve İflas Kanunu ile Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun uyarınca icra takibi başlatılmış bulunan, borçlusu gerçek kişi olan ve her bir icra dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dahil icra takibi başlatıldığı tarihteki takip talebinde yer alan takip tutarı 2.000 Türk lirasını aşmayan alacaklar ile bu tutarın üzerinde takip başlamış olmakla birlikte 15.08.2022 tarihi itibarıyla dosyada yapılmış tahsilatlar nedeniyle bakiye takip tutarı 2.000 Türk lirası ve altına düşen alacakların, Vergi Usul Kanunu kapsamında alacak kabul edileceğine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ yürürlüğe girdi.

Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasların düzenlendiği tebliğ yürürlüğe girdi.

Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Tebliğin yayımı tarihinden önce Ticaret Bakanlığı’na yapılmış olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifi kuruluş başvuruları, başvuru tarihinde yürürlükte olan tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

2023 Yılının Mevlâna Yılı Olarak Kutlanması ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Mevlâna’yı yâd etmek üzere vefatının 750. yıl dönümü olan 2023 yılı, “Mevlâna Yılı” olarak kutlanacak ve yıl boyunca yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenecek.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 2023/1 Sayılı Kararı

Yargıtay Başkanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2023 yılına ilişkin Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerine ait iş bölümü kararı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından onaylandı.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr