Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (23-29 Eylül 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin doksan sekizincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Blog’a yüklenen makalelere aşağıda yer verilmiştir:

H. Burak Gemalmaz, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yetkilerinin Girişim Özgürlüğü ve Mülkiyet Hakkına Aykırılığı

Kasım Ocak, Rekabet Kurulu Tarafından Uzlaşma Sonucu Verilen İdari Para Cezalarının 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 64
Yargıtay (Hukuk) 339
Yargıtay (Ceza) 3354
Danıştay 568
Bölge Adliye Mahkemesi 1495
Bölge İdare Mahkemesi 175
TOPLAM 5995

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na ait kararlar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay CGK., E. 2023/100 K. 2023/339 T. 07.06.2023

Sanığın hırsızlık suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142/1-a-e, 58 ve 53. maddeleri uyarınca 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve hak yoksunluğuna; inceleme dışı sanığın ise aynı Kanunun 142/1-a, 62, 51/1-3 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, ertelemeye ve hak yoksunluğuna ilişkin (...) Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karar verilmiş; bu karar sanıklar tarafından temyiz edilmiştir. İlgili Yargıtay Dairesi, temyiz incelemesinin sonucunda kararın isteme aykırı olarak bozulmasına hükmetmiştir.

Dosyayı yeniden ele alan yerel mahkemece sanığın, 5237 sayılı TCK’nın 142/1-a, 143, 58 ve 53. maddeleri uyarınca 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 325 ve 326/son maddeleri gereğince cezasının 2 yıl hapis cezası olarak infazına karar verilmiş; bu hükmün de sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay Dairesince karar onanmıştır.

Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz kanun yoluna başvurmuştur. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan ilgili Yargıtay Dairesince itiraz nedenleri yerinde görülmediğinden, dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Kurul, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle kabulüne ve yerel mahkemenin sanık hakkında sirayet nedeniyle yeniden kurulan mahkûmiyet hükmü ile Özel Dairenin onama ilamının kaldırılmasına oybirliği ile hükmetmiştir.

Danıştay VDDK., E. 2021/819 K. 2023/137 T. 15.02.2023

Dava konusu; davacı adına gerçek bir emtia teslimi veya hizmet ifasına dayanmayan bir kısım faturayı kayıtlarına intikal ettirerek indirim konusu yaptığından bahisle düzenlenen vergi inceleme raporuna istinaden 2011 yılının Mayıs, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık dönemleri için re’sen tarh edilen katma değer vergileri ve vergilerin 3 katı tutarında kesilen vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemine ilişkindir.

(...) Vergi Mahkemesi; davacının aldığı faturaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu yönünde yeterli tespitler yapılmadan, davacının aldığı tüm faturaların sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu sonucuna ulaşılarak davacı adına yapılan vergi ziyaı cezalı katma değer vergisi tarhiyatlarının kaldırılmasına karar vermiştir.

Davalının temyiz istemini inceleyen ilgili Danıştay Dairesi; fatura alınan firmanın ticari faaliyetine ve faaliyetinin büyüklüğüne uygun emtiasının ve iş yerinin bulunmadığı, söz konusu ciroların elde edilmesinin şirket açısından ticari ve teknik icaplara uygun olmadığı, davacı hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunda yer verilen tespitlerin de düzenlenen faturaların gerçek bir mal teslimi veya hizmet ifası karşılığında düzenlenmediği gerekçeleriyle kararı bozmuş ve davacının karar düzeltme istemini de reddetmiştir. (...) Vergi Mahkemesi, ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeyle kararında ısrar etmiştir.

Bunun üzerine dosyayı ele alan Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu ise, davalının temyiz istemini reddederek, aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile ısrar kararını oyçokluğu ile onamıştır.

Mevzuat

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/47, K. 2023/124 sayılı ve 13.07.2023 tarihli kararı uyarınca, kanunun aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamaklarına ilişkin bazı hükümleri iptal edildi. Değişiklikler, 27.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/115, K. 2023/133 sayılı ve 26.07.2023 tarihli kararı uyarınca, Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrosunda bulunanlara ilişkin geçici maddenin tüm fıkra hükümleri iptal edildi. Değişiklikler, 28.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik

Bireysel emeklilik sisteminde kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlendiği yönetmelik, 26.03.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Başvuru süresi, değişim programları ve özel öğrenci olarak ders almaya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Demiryolu Altyapı Erişim ve Kapasite Tahsis Yönetmeliği

Serbest, adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında ulusal demiryolu altyapı ağına erişimin sağlanması amacıyla demiryolu altyapı erişim ücretlerinin belirlenmesi ve demiryolu altyapı kapasitesinin tahsisi ile ilgili olarak uygulanacak usul ve esasların düzenlendiği yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

Okul Gıdası Hakkında Tebliğ

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa/tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar için Bakanlıktan okul gıdası onayı alınacağı, bu gıdaların ambalajında Okul Gıdası Logosunun bulunacağı ve onay almamış gıdalarda Okul Gıdası Logosunun kullanılamayacağına ilişkin zorunluluk hükümleri ile okul gıdası onayına ilişkin madde hükümleri, 14.09.2026 tarihine dek uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Merkez Bankası tarafından, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %30,75; avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %31,75 olarak belirlendi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr