Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (24 Şubat-1 Mart 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 120. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Cilt 39, Sayı 3

Derginin bu sayısı; Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı Kuralları Işığında Ticari Tahkimde Hakem Sekreterliği, Satış İçin Bırakma Sözleşmesinde Kendine Faturalandırma, Banka Hukukunda Dolaylı Pay Sahipliği Kavramı ve Hukuki Sonuçları, Ulusötesi Şirketlerin Tedarik Zincirlerinde İnsan Hakları Sorumluluğu ve Alman Hukukundaki Gelişmeler başlıklı makaleler ve ilgili Yargıtay kararlarından oluşmaktadır.

Yeşim M. Atamer, Başak Baysal (Ed.), Ürün Sorumluluğu: Sorumluluk Hukuku Konferansları-I

Kadir Has Üniversitesi Sorumluluk Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 18.05.2021 tarihinde düzenlenen “Sorumluluk Hukukunda Güncel Gelişmeler” başlıklı konferans, ürün sorumluluğuna özgülenmiş ve konunun seçiminde Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun yaratabileceği sorunlar ön planda tutulmuş olup, kitapta konferansta sunulan tebliğlere yer verilmiştir.

Geçen hafta Blog’a yüklenen makalelere aşağıda yer verilmiştir:

Ömer Ekmekçi, Nafiye Yücedağ, Elif Beyza Akkanat-Öztürk, Şehriban İpek Aşıkoğlu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile 6698 Sayılı Kanun’da Yapılan Değişiklikler

Muammer Ketizmen, Aslıhan Kart, Yargı Paketinde KVKK Değişiklikleri

Vural Seven, Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti Kararlarında Direnme ve Kanun Yararına Temyiz Sorunu

Vural Seven, Sigortacılıkta Tahkimde Uyuşmazlığın Mahkemeye veya Tüketici Sorunları Hakem Heyetine İntikal Etmemiş Olması Şartının Değerlendirilmesi

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 85
Yargıtay (Hukuk) 5354
Yargıtay (Ceza) 1323
Danıştay 5500
Bölge Adliye Mahkemesi 1121
Bölge İdare Mahkemesi 871
TOPLAM 14254

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimizYargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2023/682 K. 2024/17 T. 24.01.2024

Borçlu vekili; müvekkili aleyhine başlatılan genel haciz yolu ile ilâmsız takibe müvekkili tarafından itiraz edildiğini, (...) Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alacaklı vekilinin ihtiyati haciz talebinin kabul edildiğini, haciz sırasında müvekkilinin icra dosyasına teminat yatırdığını, (...) Bölge Adliye Mahkemesi kararı ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak ihtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verildiğini, icra müdürlüğünden müvekkili tarafından yatırılan teminatın iadesini talep ettiklerini ancak talebin reddedildiğini, icra memurunun işleminin iptali ile dosyaya teminat olarak yatırılan bedelin müvekkiline iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Alacaklı vekili; borçlu tarafından ödenen paranın İcra ve İflâs Kanunu’nun (İİK) 9. maddesi kapsamında yapılan bir ödeme olup kanunda sınırlı sayıda düzenlenmiş teminat niteliğinde bir para olmadığını, (...) Bölge Adliye Mahkemesi’nin sözü edilen kararında borçlu tarafından dosyaya yatırılan paraların iadesine ilişkin bir karar verilmediğini, itirazın iptali davasının halen devam ettiğini, borçlu tarafından icra dosyasına hangi niyetle yatırılmış olursa olsun yatırılan paranın iadesinin ancak borca veya alacağa ilişkin olarak açılmış davanın borçlu lehine sonuçlanması ile mümkün olduğunu belirterek şikâyetin reddini savunmuştur.

İlk derece mahkemesi; borçlu tarafından icra dosyasına yatırılan paranın dosya borcu dışında ihtiyati haczin kaldırılması için yatırılan bir teminat bedeli olarak kabul edilemeyeceği, teminat bedeli olmaması nedeniyle iadesinin ancak itirazın iptali davası sonucunda verilecek karara göre mümkün olabileceğinden icra müdürlüğü işleminin usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle şikâyetin reddine karar vermiştir.

(...) Bölge Adliye Mahkemesi; takibin durdurulduğu aşamada hiçbir takip işlemi yapılmadığı gibi ödenen ve haczedilen menkul ve gayrimenkulün bulunmadığı, dosyaya ödenen ihtiyati haciz bedelinin dayanağı olan ihtiyati haciz kararının kaldırılmış olduğu, icra takibinin kesinleşmediği gibi ihtiyati hacizlerin de kesin hacze dönüşmediği dikkate alındığında borçlu tarafından ihtiyati hacizlerin önlenmesi amacıyla yatırılan paranın da icra takip dosyasında tutulmasını gerektiren hukuki sebebin kalmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve icra müdürlüğünün işleminin iptaline karar vermiştir.

Temyiz talebi sonucunda ilgili Yargıtay Dairesi; İİK’nın 361. maddesinde, dosyaya yatırılan paranın ilgilisine geri verilebilmesi için, borçludan fazla para alınması veya taraflardan birine yanlışlıkla ödeme yapılması durumlarından birinin oluşması gerektiğinin düzenlendiği, somut olayda borçlunun gerçekleştirdiği ödemeden, icra müdürlüğünce alacaklının hesabına gönderilen bedelin mahsubu ile icra dosyasında kalan bir para varsa bu paranın, itirazın iptali davası sonucuna göre borçluya iadesi tabii ise de, alacaklıya ödenen bedelin şikâyet yolu ile iadesi mümkün olmadığı için bu kısım yönünden şikâyetin reddi gerektiği, icra müdürlüğüne yatırılan paranın tamamının borçluya iadesine karar verilmesinin isabetsiz olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştur.

(...) Bölge Adliye Mahkemesi, aynı gerekçe ile direnme kararı vermiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; (...) Bölge Adliye Mahkemesi’nin direnme kararını verdiği tarihte temyiz edilebilirlik (kesinlik) sınırının, uyuşmazlık konusu bedelin İİK’nın 364. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen kesinlik sınırını geçmediği, bu nedenle (...) Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz kabiliyeti olmadığı gerekçesiyle alacaklı vekilinin temyiz başvurusunun İİK’nın 364. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 352. maddesi uyarınca miktardan reddine oybirliği ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu

Birlikte kullanımdaki hastanede görev yapan tıp ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları, birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin işlemleri, ruhsat veya izin şartlarına uygun olarak kullanılan beşerî tıbbi ürünler ile yapılan ve bu ürünlerin kullanımının araştırma protokolüne bağlı olduğu çalışmalar, kozmetik ürünlerin insanlar üzerinde yapılacak çalışmaları, araştırma türlerine bağlı olarak gönüllülere sigorta yaptırılması, etik kurullar, idari para cezaları ve yaptırımlar, idare tarafından ödenen tazminat nedeniyle rücu ve sağlık hizmeti sunumu ile ilgili iş ve işlemlerin denetimine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Aile Hekimliği Kanunu

Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına ilişkin yeni hükümler düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim elemanı kadrolarından birlikte kullanılan eğitim ve araştırma hastanelerine tahsis edilecek akademik kadrolara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tabâbet ve Şu’abatı San’atlarının Tarz-ı İcrâsına Dâir Kânun

Diş tabipleri ve ebelere ilişkin hükümler ile kanun eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

Teftişe ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Sözleşmeli personelin sayısı ve çalıştırılacakları yerler, sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları ve naklen atamaya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Dağıtımı yapılacak pozisyon sayısı 36.000’i geçemeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun

Ek ödemelere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2019/113, K. 2023/198 sayılı ve 30.11.2023 tarihli kararı uyarınca, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı’nda hizmetine ihtiyaç kalmayan sözleşmeli personele ilişkin maddenin tamamı, bu madde ile ilişkili geçici madde ve Cumhurbaşkanlığı Ofislerinde eğitim ve mecburi hizmete ilişkin maddenin tamamı iptal edildi. Bazı değişiklikler, 29.11.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/93, K. 2024/9 sayılı ve 18.01.2024 tarihli kararı uyarınca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) çalışma usul ve esaslarının Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceğine ilişkin fıkra hükmü iptal edildi. Değişiklik, 28.11.2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Adalet Akademisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2019/72, K. 2023/229 sayılı ve 28.12.2023 tarihli kararı uyarınca, kararnamenin tümü Anayasa’ya aykırı bulundu. Kararname, 28.02.2025 tarihinde yürürlükten kalkacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Hastane koordinasyon kurulu ve görevlerine ilişkin madde hükümleri ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Malzeme-Taşıt-İş Makineleri Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) merkez ve taşra teşkilatında bulunan, ihtiyaç fazlası ve hurda/atık malzemeler ile ihtiyaç fazlası ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makinelerinin, EÜAŞ Ana Statüsü kapsamında yer alan kârlılık ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde ekonomiye katkı sağlamak amacıyla değerlendirilmelerine ilişkin kurallar düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar, yazılı sınav komisyonunun oluşumu ve çalışma usulü, yazılı sınav konuları ve ağırlıkları, müdür olarak ilk defa görevlendirme, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirme, müdürlüğe yeniden görevlendirme, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak yeniden görevlendirme, yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar ve yöneticilik görevinden ayrılmaya ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinden kaynaklanan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğuna ilişkin istisnalar getirildi. Tebliğde yer alan bazı hükümlerin geçerlilik tarihi 21.04.2022 olarak belirlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

Fon katılma paylarının ihracı ve serbest fonlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Daha önceden izahnamesi onaylanmış serbest fonlar hakkında geçici madde hükümleri ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Uygulanacak indirim oranlarına ilişkin hükümler ile tebliğ eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan Sağlanacak Mali Katkının Yönetimi ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

2023 yılının şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından Avrupa Birliği Dayanışma Fonu’ndan sağlanan mali katkının Avrupa Birliği ile akdedilen anlaşmalarla uyumlu olarak idari ve mali yönetim ilkeleri çerçevesinde etkin kullanılmasını sağlayacak kamu idarelerini belirleyen ve bu kurumlar arasındaki ilişkileri düzenleyen genelge yürürlüğe girdi.

Karekod Yönlendirme Sistemi Kuralları

Dolaylı katılım, yurt dışında yerleşik ödeme hizmeti sağlayıcısı ve yurt dışında yerleşik ödeme sistemi işleticisi tanımlandı. Amaç ve kapsam, Karekod Yönlendirme Sistemi (KYS) referans belgesi, KYS’nin kullanılacağı işlem türleri, KYS’ye katılım, KYS’den ayrılma, Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi’nin (BKM) yetkileri, BKM’nin operasyonel yükümlülükleri, güvenlikle ilgili katılımcı yükümlülükleri, servis kullanımına ilişkin katılımcı yükümlülükleri ve katılımcıların diğer sorumluluklarına ilişkin hükümler ile eklerde kapsamlı değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr