Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (26 Mart-1 Nisan 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi üçüncüsünü siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Pınar Çağlayan Aksoy, Akıllı Sözleşmelerin Kuruluşu ve Geçerlilik Şartları

Çalışmada, akıllı sözleşmelerin bir sözleşme niteliği taşıyıp taşımadığı, özellikle hukuki işleme ilişkin borçlar hukuku kurallarının akıllı sözleşmelere nasıl uygulanması gerektiği üzerinde durulmuş; mevcut sözleşme hukuku kurallarının, akıllı sözleşmelerden kaynaklanan hukuki sorunları çözmek için yeterli olup olmadığı, akıllı sözleşmelere özgü yeni kuralların konulmasının gerekip gerekmediği sorularına cevap aranmıştır.

Ender Gülver, Özellikle Koşulları ve Hukuki Sonuçları Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Rızaya Dayalı Devri Yoluyla İşçi Geçişi

Kitapta, özellikle iş sözleşmesinin devrinin şartları ile devrin hukuki sonuçlarıyla ilgili tartışmalı olan hususlara, iş hukuku öğretisinde savunulan farklı görüşler ve Yargıtay uygulamasıyla birlikte yer verilmiş ve öteden beri ortak bir noktada çözüme kavuşturulamamış konularda yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.

Damla Songur, Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler

Eserde, karşılaştırmalı hukuktaki durum ve Türk hukukundaki düzenleniş amacı bağlamında faaliyet aşamasındaki anonim şirketin önemli miktarda malvarlığı üzerindeki işlemlerinin kapsamının belirlenmesinin ardından bu işlemlerin ne şekilde gerçekleştirileceği ve ne gibi hüküm ve sonuçlar doğurabileceği incelenmiştir.

Emre Türkmen, Ticareti Terk Kavramı ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar

Kitapta, gerçek ve tüzel kişi tacir ayrımına değinilmiş, ardından ticareti terk kavramına açıklık getirilmiş, daha sonra ticareti terkin başlıca görünüm biçimlerine temas edilerek bunun hukuki sonuçlarına yer verilmiştir.

Eylem Aksoy Retornaz, Osman Gazi Güçlütürk (Ed.), Gelişen Teknolojiler ve Hukuk III: Büyük Veri

Büyük veri ile hukuk arasındaki ilişkiyi farklı hukuk dalları açısından inceleyen çalışma, hukuk ve teknoloji alanına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Gelişen Teknolojiler ve Hukuk kitapları serisinin üçüncü kitabıdır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 86
Yargıtay (Hukuk) 702
Yargıtay (Ceza) 54
Danıştay 1
Bölge Adliye Mahkemesi 6
TOPLAM 849

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu’na ait kararlar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2019/574 K. 2021/1710 T. 21.12.2021

Taraflar arasındaki “genel iflas yolu ile takipte itirazın kaldırılması ve iflas” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, ilk derece mahkemesince verilen davanın usulden reddine ilişkin karara karşı davacılar vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine verilen başvurunun esastan reddine dair karar, davacılar vekilinin temyizi üzerine Yargıtay özel dairesince bozulmuştur. İlk derece mahkemesince özel dairenin bozma kararına karşı direnilmesi üzerine karar, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Bunun üzerine, Hukuk Genel Kurulunca davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne ve özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı direnme kararının bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yargıtay CGK., E. 2012/6–1246 K. 2012/1853 T. 18.12.2012

Sanıkların hırsızlık suçundan cezalandırılmalarına ilişkin ilk derece mahkemesince verilen kararın sanıklar ve müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay özel dairesince iki ayrı bozma nedeni ortaya konularak kararın bozulmasına hükmedilmiştir. İlk derece mahkemesi, birinci bozma nedeni yönünden direnerek ilk hükümdeki gibi karar vermiştir. Bu hükmün de sanıklar müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine Ceza Genel Kurulunca dosya değerlendirilmiş ve suç vasfının hatalı belirlendiği gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin direnme hükmünün bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Mevzuat

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak ancak satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin de sözleşmede yer alan bedelin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksidi veya en az dörtte birini oluşturan bir taksidi ödemede temerrüde düşmesi halinde kullanılabilecek.

Cayma hakkı süresi içinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde, cayma hakkına ilişkin madde hükümleri bildirim aranmaksızın uygulanacak. Belirsiz süreli kredi sözleşmelerinde faiz oranının artırılması durumunda, bu değişikliğin yürürlüğe girmesinden 30 gün önce tüketiciye kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yazılı olarak bildirimde bulunulması zorunlu olacak.

Tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre, her hâlükârda sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

Mesafeli sözleşmelerde satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı andan itibaren taahhüt edilen süre içinde edimini yerine getirecek. Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler haricinde mal satışlarında bu süre her hâlükârda 30 günü geçemeyecek.

Donanım, yazılım veya fiziki özelliklerinde iyileştirme yapılarak tekrar satışa sunulan kullanılmış mallar, yenilenmiş ürün olarak adlandırılacak. Yenilenmiş ürünlere, tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari 1 yıl garanti verilmesi zorunlu olacak.

Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu, satış sonrası hizmetler, aracı hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösterenlerin aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak sorumluluğu, Tüketici Hakem Heyeti’nin kuruluşu ve görev alanı, başvuru şartları, karara itiraz hükümleri ile cezaî hükümlerde de değişikliğe gidildi. Devre tatil hizmeti ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin değişiklikler hariç tüm değişiklikler, 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecek. Değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihten önceki işlemler bakımından geçici madde hükümleri de düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kat Mülkiyeti Kanunu

Devre mülk hakkı, 7 günden daha az süreli olmamak üzere yeniden düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/22, K. 2022/6 sayılı ve 26.01.2022 tarihli kararı uyarınca, 6 ay süreli durdurma cezasını gerektiren fiillerden biri olan “görev içinde veya dışında amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söyleme ya da yazı yazma” hükmünde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri yeniden düzenlendi, yeni daire başkanlıkları kuruldu ve her bir daire başkanlığının görevleri artırıldı. Buna göre, madeni hatıra paraları satmak, Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını satmak, kıymetli maden ve madeni para sahteciliği ile ilgili laboratuvar ve analiz çalışmaları yapmak, Değerli Kâğıtlar Kanunu’na tabi değerli kâğıtlar ile güvenlikli basımı gerektiren diğer belgeleri basmak, bastırmak ve dağıtımını sağlamak, kıymetli madenlerden ürün üretmek, ürettirmek, satmak ve dağıtımını yapmak, Hazineye intikal eden ve Darphane ve Damga Matbaası Saymanlık Müdürlüğü’nün hesaplarında kayıtlı bulunan kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli ürünler gibi menkul malların saflaştırılması, dönüştürülmesi ve satış yoluyla elden çıkarılması ile ilgili işlemleri yapmak veya yaptırmak, Genel Müdürlüğün yeni görevleri arasında yer alacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yeni müze kurabilecek ya da kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilecek. Ustalık gerektiren işler için zanaatkâr olarak çalıştırılacak kişilere ilgili kurumlar tarafından verilen çıraklık, kalfalık ve ustalık belgeleri, uygun çalıştırılacak zanaatkâr temin edilememesi halinde söz konusu işlerde ustalaşmış kişiler bakımından aranmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Hizmet ve destek alanları; küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde katılımcı veya katılımcının kiracısı olarak faaliyet gösterilen alanlar olarak yeniden tanımlandı. Tevhit ve ifraz, yapı ile ilgili esaslar, başkalarına devir işlemlerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan tadilatları, OSB’nin teklifine istinaden mülkiyeti OSB, katılımcı ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerden yapılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ

Tebliğin kapsamı, tarımsal destekleme başvurularının kabulü, sertifikalı tohum kullanım desteği, desteklemelerden yararlanamayacak olanlar, finansman ve ödemelere ilişkin hükümler ile tebliğ eklerinde değişikliğe gidildi. Toprak analizi desteği ve ek girdi desteğine ilişkin yeni hükümler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Bazı ürün ve malların KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, şampuan, sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, peçete, bebek bezi, deterjan, ıslak mendil, diş fırçası ve diş macunu gibi ürünlerde, konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmında, arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar, ilgili piyasalarda asgari fiyat limitleri 0 TL/MWh, azami fiyat limitleri ise 2500 TL/MWh olarak uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 10888 Sayılı Kararı

01.04.2022 tarihinden itibaren 6 ay süreyle tüketiciyi ve/veya maliyeti yüksek üretimi destekleme amacıyla destekleme bedeli uygulanmasına karar verildi. Destekleme bedeline esas teşkil edecek olan azami uzlaştırma fiyatları da belirlendi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr