Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (30 Aralık 2023-5 Ocak 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 112. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Rabia İlay Akbulut Peerzada, Uluslararası Hukukta Gıda Hakkı

Çalışmanın ilk bölümünde küresel açlık sorunu ve soruna ilişkin temel kavramlar ve meseleler ele alınmış, ikinci bölümünde gıda hakkının uluslararası hukuk kaynaklarında ne şekilde koruma altına alındığı incelenmiş, üçüncü bölümünde gıda hakkı ihlalleri ve bu ihlaller karşısında başvurulabilecek mekanizmalar üzerinde durulmuş, dördüncü ve son bölümünde ise gıda hakkının küresel ölçekte daha etkin bir biçimde korunması için olası çözüm önerileri sunulmuştur.

Orhan Gazi Sarıdağ, Haksız Rekabet Hukukunda Eski Hale İade

Kitapta, haksız rekabet hukukuna ilişkin genel açıklamalar ve tartışmalar incelenmiş; eski hale iade kapsamında ihlalin durumuna göre istenebilecek talepler olan maddi durumun ortadan kaldırılması, yapılan beyanların düzeltilmesi ile malların ve araçların imhası talepleri açıklanmış; bu taleplerin amacı, kapsamı, insan hakları karşısında sınırı, icrası ve benzer kurumlarla ilişkisi irdelenmiş ve eski hale iade davası üzerinde durularak davanın özellikleri usul hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

İpek Altınsaban, Biyotıp Sözleşmesi Bağlamında Embriyo Üzerinde Tıbbi Araştırmalar ve Ceza Hukuku Sorumluluğu

Eserin birinci bölümünde özellikle Biyotıp Sözleşmesi ve Türk Ceza Kanunu bağlamında tıbbi araştırmanın hukuka uygunluk koşulları ve sınırları, ikinci bölümünde embriyo kavramı, ana rahmindeki embriyonun ve ana rahmi dışında oluşturulan embriyonun hukuki statüsü ve embriyo üzerindeki tıbbi araştırmalar, üçüncü bölümünde ise ulusal ve ulusal üstü hukuk bağlamında embriyonik kök hücre, klonlama ve aşı çalışmaları incelenmiştir.

Geçen hafta Blog’a yüklenen makalelere aşağıda yer verilmiştir:

Fethi Gedikli, “Tokenli” Konişmento, Avalcı ve Hukuk Dilimiz

Furkan Güven Taştan, Dijital İçerik ve Hizmetler ile Dijital Unsurlu Mallar: AB Tüketici Müktesebatının Yeni Kavramları

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 10
Yargıtay (Hukuk) 1513
Yargıtay (Ceza) 919
Danıştay 1
Bölge Adliye Mahkemesi 539
Bölge İdare Mahkemesi 150
TOPLAM 3132

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay İDDK., E. 2022/59 K. 2022/50 T. 21.09.2022

Dava konusu, (...) Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin kararı ile (...) Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi’nin kararı arasındaki aykırılığın giderilmesi istemine ilişkindir. Kadro karşılığı sözleşmeli personel statüsünde görev yapan personel tarafından, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yapılan fiili çalışmalara istinaden ilgili mevzuatta öngörülen ek ödeme artışından yararlandırılma talebiyle yapılan başvuruların reddedilmesi üzerine açılan davalarda farklı nitelikte kararlar verilmiştir.

Kararlar arasındaki aykırılığın, davanın reddi yolundaki (...) Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi kararı doğrultusunda giderilmesi gerektiği görüşüyle, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 3/C maddesinin 5. fıkrası uyarınca karar verilmesi istemiyle dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na gönderilmiştir.

Konu ile ilgili kararları ve yasal düzenlemeleri değerlendiren Kurul; memurlara ve çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele yapılacak ödemeden açıkça kadro karşılığı sözleşmeli personelin hariç tutulduğu hüküm altına alındığından, ek ödeme oranına 10 puan ilave edileceği belirtilen ek ödeme tutarının, kadro karşılığı sözleşmeli personele ödenmeyeceği sonucuna varıldığı, bu durumda başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesi kararları arasındaki aykırılığın davanın reddi doğrultusunda giderilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

Mevzuat

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Gider, gelir ve finansman tutarları belirlendi; bütçe düzeni ve uygulaması, yatırım harcamaları, mahalli idareler ve fonlara ilişkin hükümler düzenlendi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

Gelir ve gider bütçesi, gelir-gider dengesi, kullanılmayan ödenek ve devlet borçlarına ilişkin tutarlar belirlendi.

Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği

Kapasite mekanizmasına ilişkin genel esaslar, kapasite mekanizmasına katılım şartları, kaynak türü ve bütçe bazında kapasite ödeme oranlarının ve santrallere yapılacak kapasite ödemelerinin hesaplanması ve kapasite ödemelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ

Türk Ticaret Kanunu uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı yıllık %48, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı 1.310 TL olarak belirlendi.

Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/10)

Banknot ve benzeri kıymetli evraka mahsus kâğıt ithalatının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılarak güvenli bir şekilde piyasaya sunulmasına ilişkin yeni bir tebliğ yürürlüğe girdi. Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/10) yürürlükten kaldırıldı.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi)

İzinli gönderici yeniden tanımlandı. Teminatlara ilişkin genel hususlar, teminat gümrük idaresi, teminat sertifikası ve belgeler, kapsamlı teminat izin başvurusu ve iznin verilmesi, kapsamlı teminat mektubu ve sertifikaya ilişkin işlemler, referans tutar ve kapsamlı teminat tutarı, kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme ile beyanın kontrolü işlemlerine ilişkin hükümlerde ve tebliğ eklerinde değişikliğe gidildi. Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvurularına ilişkin geçiş hükmü düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği

Turistik kolaylıklar kapsamı taşıtların süreleri ile kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının süre uzatımına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ

Asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları ile tebliğ eklerinde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği

Eğitim açığı tanımlandı. Eğitim yükümlülüğü, eğitim konuları, eğitim yöntemleri, eğitim kredileri, eğitimin belgelendirilmesi ve bildirimi, eğitimin değerlendirilmesi ile idari tedbirlere ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2024/18)

Türkiye’deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları hammadde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, ülkemiz ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemine dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için, Askıya Alma Sisteminin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/18) yürürlükten kaldırıldı.

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2024/20)

Elektronik kimlik bilgisini haiz eşyanın ithalatında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek kontrole ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2023/20) yürürlükten kaldırıldı.

2024 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi

İlgili mevzuat gereğince bilirkişilere ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. 2023 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi yürürlükten kaldırıldı.

2024 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

Soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek tutar ile bu ödemeye ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr