Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (4-10 Şubat 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin altmış altıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Muhammet Özekes (Ed.), Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukunun Güncel Sorunları II

Eserde, konkordatoya ilişkin yeni gelişmeler incelenmiş, konkordatonun alacaklılara etkisi konu edilmiş, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları için özel ve yeni bir takip yoluna ilişkin düzenleme açıklanmış, zorunlu (dava şartı) olan arabuluculuk kapsamında yapılan değişiklik, düzenleme ve gelişmelerle ilgili sorunlara değinilmiş, belirsiz alacak davası ve onunla bağlantılı olarak kısmî dava ile ilgili özellikle uygulamadaki sorun ve değerlendirme farklılıkları Yargıtay kararları da dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Mustafa Erkan, Çiğdem Nas (Ed.), Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler-International Investment And Trade Agreements: Recent Developments And Problems

Kitap, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ile İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortaklığında 25 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen “Uluslararası Yatırım ve Ticaret Anlaşmaları: Güncel Gelişmeler ve Problemler (International Investment and Trade Agreements: Recent Developments and Problems)” başlıklı uluslararası konferansta sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

Havva Karagöz, Kazım Sedat Sirmen, Bilge Erson Asar (Ed.), Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Uçuş mürettebatının uçuş emniyetine etkileri, uçak kazaları, kural tanımaz yolcu, Türk hukukunda güvenliğe ilişkin güncel değişiklikler, insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler, yolcu hakları konusundaki farklı düzenlemelerin giderilme çabaları, hava aracı üzerindeki kullanım hakları, Cape Town Konvansiyonu ve Protokolü’nün icra iflas hukuku bakımından değerlendirilmesi gibi konuların irdelendiği kitap, 2018 yılında MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen “Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu”nda sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

Murat Alışkan, Teori ve Uygulamada Ticaret Hukuku: Makaleler

Tasarruf Mevduatı ve Katılım Fonları Sigortasının Kapsamı, Ticari İş Niteliğindeki Haksız Fiillerden Doğan Borçlara Avans Faiz Oranı Üzerinden Temerrüt Faizi Uygulanması, Çek Kanunu Kapsamındaki Çek, İtiraz Edilmeyen Faturanın Malın Teslim Edilmiş ve İşin Yapılmış Olduğunu Gösterip Göstermeyeceği, Limited Şirketin Sermaye Alacağının Şirket Alacaklısı Tarafından Haczettirilmesi, çalışmada yer alan makale başlıkları arasındadır.

Hülya Taş Korkmaz, Hukuk Davalarında Gerçek Tarafın Belirlenmesi

Eserin birinci bölümünde hukuk davalarında tarafın kim olduğunu belirleme amacını taşıyan maddi, şekli ve fonksiyonel taraf teorilerinin esaslarına yer verildikten sonra Türk medeni usul hukukunda kabul edilen şekli taraf kavramıyla bağlantılı usuli kavramların açıklamalarına yer verilmiş; ayrıca sıfat ve husumet kavramları da açıklanmıştır. İkinci bölümde, hukuk davalarında gerçek tarafın kim olduğu, ne zaman belirleneceği, belirlenmesine ilişkin terminolojik ve kavramsal sorunlar, Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 70
Yargıtay (Hukuk) 986
Yargıtay (Ceza) 634
Danıştay 198
Bölge Adliye Mahkemesi 448
Bölge İdare Mahkemesi 99
TOPLAM 2435

Mevzuat

Yükseköğretim Kanunu

Öğrencilerin disiplin işlerine ilişkin hükümlerde kapsamlı değişikliğe gidildi. Vakıf yükseköğretim kurumlarının aktaracağı teminat kaynağı ile ilgili olarak teminat hesabına aktarılacak tutar karşılığı için süresiz ve şartsız olmak kaydıyla bir bankadan alınacak kesin teminat mektubu da kabul edilebilecek. Kanunun 50. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilenlerden tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar ve bu eğitimlerini tamamlamış olanlar hariç tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik eğitimine devam eden veya bu eğitimlerini tamamlamış araştırma görevlilerinin, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri ve gerekli şartları taşımaları kaydıyla, kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından 33. maddenin (a) fıkrası kapsamında atamaları yapılacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu

MİT bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi adıyla, istihbarat ve milli güvenlik ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapmak üzere bir yükseköğretim kurumu kuruldu.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilimsel Danışma Komisyonları ile Kurullarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amaç ve kapsamı, yönetmelikte geçen tanımlar, komisyonların teşkili ve komisyonlarda görev alacak kişiler, komisyon üyelerinin görevlendirilmesi ve görev süreleri, komisyonların görevi, komisyon üyelerinin çalışma usul ve esasları, kurulların teşkili ve görevleri ile çalışma usul ve esasları, yasaklar ve gizlilik ile mevcut komisyonlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

Millî Eğitim Bakanı’nın onayıyla belirlenen özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmelerini kapsayan yönetmelik yürürlüğe girdi. Öğretmenlerin proje okullarındaki görev sürelerinin hesaplanmasında 06.07.2018 tarihinden önce yapılan görev süreleri dikkate alınmayacak. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen ilgili genel müdürlük yeniden tanımlandı. Kooperatifçilik eğitimi başvuruları, eğiticilerde bulunması gereken nitelikler ve mevcut üyelerin durumuna ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği

Üstyapı tesisleri, işletici veya Bölge Kurucu ve İşleticisi (B.K.İ.), mali, idari ve hizmet yükümlülükleri, terk edilmiş ve dağınık mallar, kira tarifeleri ve kira sözleşmelerinde yer alması gereken özel şartlar ile üstyapıların tahliyesi ve malların tasfiyesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Atama ve yerleştirme işlemlerine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar, yetkili servis ile ilgili şartlar ve idari yaptırımlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İllerinde Üç Ay Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesine Dair TBMM Kararı

Anayasa ve Olağanüstü Hal Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01.00’dan itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.

Deprem Afetleri Nedeniyle Ortaya Çıkan İhtiyaçların Karşılanmasına Yönelik Olarak, Kamu İhale Kanunu’nun 22. Maddesi Kapsamında Doğrudan Temin Yoluyla Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Parasal Limitlerin Artırılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik olarak, bu illerdeki ve/veya diğer illerdeki idarelerin, Kamu İhale Kanunu’nun ilgili hükmü kapsamında doğrudan temin yoluyla yapacakları alımlarda uygulanacak parasal limitler, aynı kanunda düzenlenen sınırlamaya tabi olmaksızın, 28.02.2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) 5.000.000 Türk Lirası olarak uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 548)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2022 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesine yönelik tebliğ yürürlüğe girdi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr