Lexpera Blog

Türk İş Hukukunda İkale (Bozma) Sözleşmeleri

I. Genel Olarak

Sözleşmeler Hukuku bakımından, özel hukuk kişilerince meydana getirilen sözleşmelerde “sözleşme özgürlüğü” ilkesi hakimdir. Bu ilke, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası m. 48 hükmünde düzenleme altına alınmıştır. Söz konusu hükme göre, “Herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir”. Bu ilkenin bir sonucu olarak da özellikle İş Hukuku alanında “ikale

Devamı

Markanın İptali

1. Genel Olarak Markanın İptali

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda (SMK) “Hakkın Sona Ermesi” başlıklı beşinci kısım altında düzenlenen markanın iptali, marka hakkının sona erme hallerinden birini oluşturmaktadır. Hükümsüzlük, koruma süresinin sona ermesi ve yenilenmemesi ile vazgeçme halleri de markanın diğer sona erme halleridir. Markanın iptali, üçüncü kişiler tarafından talep olunmasıyla

Devamı

İleride Doğacak Alacak Haklarının Devredilmesinden Sonra Söz Konusu Alacağın Doğduğu Sözleşmenin Devredilmesinin Alacak Hakkı Üzerindeki Etkisi

Giriş

Bilindiği üzere sözleşmenin devrinin sonuçlarından biri de, devre konu sözleşmeden doğan hakların ve borçların devralana geçmesidir. Nitekim devirle beraber devralana geçen haklardan ilk akla geleni alacak hakkıdır. Gerçekten de sözleşmenin devri alacağın devrinde olduğu gibi ve daha kapsamlı bir şekilde alacağın devralana geçmesini sağlar.

Biz de bu yazımızda henüz

Devamı

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Çıkarılan 7226 Sayılı Kanun’un Çek’e İlişkin Düzenlemesinin (Çekin İbrazına ve Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemine Sebebiyet Verme Suçuna Etkisinin) Değerlendirilmesi

Giriş ve Sorunun Tespiti

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla bazı yasal ve idari tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak

Devamı

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Yapılan Değişikliklere İlişkin Değerlendirme

24.06.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7246 sayılı Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“RKHK”) kapsamlı değişiklikler yapıldı. Kanunun gerekçesinde de açıklandığı üzere, gerek 20 yılı aşkın süredir uygulanan Türk Rekabet Hukukunda elde edilen bilgi birikimi ve deneyimin yarattığı ihtiyaçlar, gerek ulusal ve

Devamı