Lexpera Blog

20 Haziran 2019 Tarih ve 30807 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı, Limited Ortaklığın “Sermaye Ortaklığı” Karakterine İlişkin Atılmış Bir Geri Adım mı?

Limited ortaklık tüzel kişiliğinden kısmen veya tamamen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekmediği yönündeki Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı'nın sınırlı sorumluluk ve seçilmiş yönetim ilkeleri açısından incelenmesi

I- Giriş

Limited ortaklık, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi

Devamı

Sağlık Sebebiyle İşverenin İş Akdini Feshi Mümkün müdür?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının b bendine göre, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde uzun süre işe gelmemesi halinde işveren iş akdini derhal feshedebilmektedir. Bu gibi durumlarda işveren için bildirimsiz fesih hakkı, devamsızlık halinin, bildirim sürelerini 6 hafta aşmasından sonra doğmaktadır.

İş Kanunu’na

Devamı

Hapis Cezası Nedeniyle İş Görme Edimini Yerine Getiremeyen İşçinin İş Sözleşmesi Zorlayıcı Nedene Dayanarak Feshedilebilir mi?

Sözleşmelerde taraflarca kararlaştırılan edimin yerine getirilmesi zorlayıcı neden dolayısıyla imkânsızlaşmışsa borçlunun sorumluluğu ortadan kalkar. Bu şekilde borçlar hukukunda yerini bulan ve geliştirilen zorlayıcı neden kavramı İş Hukukunda da kullanılmaktadır. Gerçekten iş hukukunda zorlayıcı nedenin ortaya çıkması halinde işçi ve işveren arasında bağıtlanan iş sözleşmesinden doğan iş görme ediminin yerine getirilmesi

Devamı

Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yöntemleri

Ulusal hukuk kültürü, Avrupa Birliği mevzuatı çeşitliliğinde uyumlu ve kullanılabilir bir sistem inşa etme sürecinde büyük bir rol oynar. Hukuk kültürü, sıklıkla tüketici uyuşmazlıklarının çözümü üzerine kurulduğu ve geliştirildiği bir yasal sistemin eşsiz karakteristiğinin bir temeli olarak görülür. Ulusal perspektiften bakılması uyuşmazlık çözümünde, ADR (Alternative Dispute Resolution) veya CDR (Consumer

Devamı

Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacıyla Yapılan Muvazaalı Taşınmaz Satışı

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yaptıkları hukuki işlemin aralarında hüküm ve sonuç doğurmaması veya bu hukuki işlemin arkasına gizledikleri bir başka işlemin hüküm ve sonuç doğurması hususunda anlaşmalarıdır. Muvazaalı taşınmaz satışı, tarafların, iradeleri ile beyanları arasında uygunsuzluk meydana getirerek üçüncü kişilere karşı bir görünüş yaratmaları halinde söz konusu olur.

Devamı