Lexpera Blog

Türk Anayasalarına Cinsiyet Temelli Ayrımcılık Yasağı Işığında Kısa Bir Bakış

George Orwell’in ütopik bir hayvan topluluğunun maceraları üzerinden insan toplumunun yaşam tarzına ve çelişkilerine nazire yaptığı Hayvan Çiftliği adlı eserinde geçen “Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar öbürlerinden daha eşittir.”[1] ifadesi, asırlar boyu var olan bir gerçekliği tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır. İnsan hakları hukukunun gelişmesiyle “bazılarının daha eşit

Devamı

Limited Şirketlerde “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri” Açısından Kapanış Onayı (Ara Tasdik-Onay Yenileme İşlemi) Yaptırılmasının Zorunlu Olup Olmadığı

I. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.

Tacirlerin tuttukları

Devamı

7262 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi

-Gölge Ortak Uygulamasının Sonu veya Anonim Şirketin “Anonim”liğinin Sonu-


Giriş

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun (7262 s. Kanun)[1] ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) birtakım değişiklikler yapılmıştır[2]. 7262 s. Kanun ile TTK’da yapılan değişiklikler kapsamında, özetle; halka kapalı anonim

Devamı

Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Hamiline Yazılı Pay Senedi Devirlerinin Bildirilmesi Zorunluluğu

Anonim Şirketlere İlişkin Temel Dinamikler Bağlamında Bir Değerlendirme


I. Düzenleme

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 489. maddesi değiştirilmiş ve hamiline yazılı

Devamı

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Genel Kurula Katılma Hakkı

1. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), anonim şirket pay sahipliği hakları bakımından aşağıdaki tabloda yer alan düzenlemeleri getirmiş bulunmaktadır. Pay sahipliği haklarından birisi de ‘genel kurula katılma’dır.

Tablo 1: TTK’da Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Hakları Bakımından İlgili Düzenleme Maddeleri

Pay Sahipliği Hakları
TTK Maddesi
Mali (Malvarlıksal)
Devamı