Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (30 Mart-12 Nisan 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 125. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Ayşe Yasemin Aydoğmuş Gisoldi, Milletlerarası Özel Hukukta Kişisel Verilerin Korunması

Çalışmada, maddi hukukta kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel esaslar ile çeşitli ülkeler ve örgütler

Devamı

Lexpera’da Geçen Hafta (23-29 Mart 2024)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin 124. sayısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Gülsün Ayhan Aygörmez, Ceza Muhakemesi Hukukunda Vücut Bütünlüğüne Yönelik Koruma Tedbirleri

Eserde, soruşturma evresinin hukuki sınırları belirlenerek, bu evredeki vücut bütünlüğüne yönelik tedbirlerden gözlem

Devamı

Sigorta Tahkim Hakemlerinin Tarafsızlığı

I. Genel Olarak Hâkimin Tarafsızlığı

Kanun Koyucu sigorta tahkimde hakemlerin tarafsızlığını düzenlerken özel bir önem vermiş, sadece tahkim kuralları ile yetinmemiş, sigorta tahkim hakemini, hakimin tarafsızlığı ile eş tutmuştur. Hakemin red ve yasaklılık hallerini hakimler ile ilgili kurallara atıf yaparak düzenlemiştir. Bu nedenle, hakemlere ilişkin kurallardan önce, hakimin tarafsızlığı konusunun

Devamı

Alacaklı Tarafından Açılan Doğrudan Doğruya İflas Davaları (İİK m.177)

I. Genel Olarak

İflas Hukukunda genel iflas sebebi, borçlunun muaccel olmuş para borcunu depo emri kararına rağmen ödememesidir.[1] İİK’nın 43. maddesi uyarınca, tacirlerin, tacir sayılanların, tacirler hakkındaki hükümlere tabi olanların ve tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflasa tabi olan kişilerin iflas yoluyla takibi mümkündür[2]. İflas

Devamı

Çamaşır Makinesinde Boğulma Vakasında Üreticinin Sorumluluğu (Karar İncelemesi)

Giriş

Ülkemizde çocukların çamaşır makinesinde kalmasından kaynaklı boğulma vakaları az değildir. Bu vakaların bir kısmı ebeveynin veya ailenin ihmalinden kaynaklanmaktadır. Bir kısmında ise ailenin ihmalinden ziyade makinenin dizaynı etkilidir.

Çalışma konumuzu oluşturan husus, çamaşır makinesinde kalarak hayatını kaybeden bir çocuğun ailesinin makine üreticisine karşı açtığı sorumluluk davasıdır. Davanın neticesinde üreticinin

Devamı