Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (2-15 Temmuz 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin otuz altıncısını siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

Serkan Kaya, Consumer Dispute Resolution in the Digital Age: Online Dispute Resolution

Kitapta, geleneksel tüketici tazminat sisteminin güçlü ve zayıf yanları tartışılmış, tüketicilerin adalete erişiminin uygulanmasına yönelik yargı yaklaşımı sorgulanmış, AB Tüketici Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (ADR) ve Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü (ODR) rejimleri analiz edilmiştir.

Alptekin Köksal, Patentability of Human Embryonic Stem Cells in Europe

Çalışmada, yasal çerçevede ahlak kavramının ön planda olduğu Avrupa Birliği hukukunda insan embriyonik kök hücrelerinin patentlenebilirliği tartışılmış olup, Avrupa’da daha liberal bir yaklaşım için gelecek vadeden biyoteknoloji buluşlarında etkili patent koruması, patent politikasında etik yerine pragmatizmin tercih edilmesi, patent yasasının yeniden tasarlanması gibi önerilerde bulunulmuştur.

F. Ceren Sadioğlu, Artırma Yoluyla Satış

Çalışmada, internette artırma yoluyla satış sözleşmesinin tamamlanması süreci ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bu süreçte ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin yargı kararları ve doktrin görüşleri değerlendirilmiştir. Konunun incelenmesinde, Türk hukukuna ışık tutabilmek amacıyla İsviçre ve Alman hukuk doktrini ve yargı kararlarından yararlanılmıştır.

Mehmet Üçer, Roma Hukukunun Avrupa’da Kanunlaştırma Hareketlerini ve Hukuk Bilimini Etkileme Süreci

Eserde, Avrupa’da modern kanunlaştırmaları etkileyen hukuk olarak Roma hukukunun doğuşu, yükselişi ve çöküşü, Roma hukukunun Iustinianus kodifikasyonuna kadar olan süreci ve bilgi kaynakları, Iustinianus dönemi kodifikasyonu, Iustinianus hukukunun Avrupa’da yeniden canlanması ve Iustinianus derlemesinin Avrupa hukuk biliminde ve modern medeni kanunların hazırlanması sürecindeki rolü ele alınmıştır.

Şölen Külahçı, KKTC Özel Hukuku Cilt 1 Aile Hukuku

Kitapta, aile hukuku konuları KKTC hukukundaki düzenlenme şekillerine göre ele alınmış ve Türk hukukunda karşılığı olan konularda özellikle mahkeme kararları ve yasal düzenlemelerle karşılaştırması yapılmıştır.

Şölen Külahçı, KKTC Özel Hukuku Cilt 2 Haksız Fiil Hukuku

Kitapta, haksız fiilden doğan sorumluluk KKTC hukukundaki düzenlemelere göre ele alınmış, önemli görülen yerlerde Türk Hukuku’na da atıflarda bulunulmuştur.

Esra Çetinkaya, Osmanlı Hukukunda Sulh Sözleşmesi

M. 1501-1551 (H. 906-958) yılları arasında Üsküdar ve Bursa mahkemelerine ait şer’iyye sicillerine dayanan çalışmada, İslam hukuku kaynakları çerçevesinde teorik olarak sulh sözleşmesi ele alınmıştır.

Ömer Cemre Koç, Üçüncü Kişinin Fiilini Üstlenmede Üstlenenin Hukuki Konumu

Eser, üçüncü kişinin fiilini üstlenme (TBK m. 128) düzenlemesini konu edinmekte olup ilk olarak üçüncü kişinin fiilini üstlenmenin hukuki niteliği, genel özellikleri ve diğer kişisel teminat sözleşmelerinden ayrılan yönleri, sonrasında ise üstlenenin borçları, ödeme talebi karşısındaki savunmaları ve üstlenenin ödeme yapmak zorunda kalması durumunda hangi hal ve şartlarda üçüncü kişiye (asıl borçluya) rücu edebileceğini kapsamaktadır.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 41
Yargıtay (Hukuk) 221
Yargıtay (Ceza) 22
Danıştay 240
TOPLAM 524

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Danıştay İDDK., E. 2020/245 K. 2021/107 T. 25.01.2021

Dava konusu, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. maddesinin iptali istemine ilişkindir. Danıştay özel dairesi, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği’nin amacı, genetik tanı merkezlerinin niteliği ve Yükseköğretim Kanunu’ndaki öğretim üyeleri tanımı göz önüne alındığında, genetik hastalıklar bilim komisyonunda, konusunda uzman öğretim üyelerine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemede hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle kararın iptaline hükmetmiştir. Davalı idare, daire kararının bozulması gerektiği yönünde itirazda bulunmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dava konusu işlemin iptaline ilişkin Danıştay özel dairesinin temyize konu kararının onanmasına oyçokluğu ile karar vermiştir.

Mevzuat

Türk Ticaret Kanunu

Bir tacirin; saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgelerin yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğraması halinde, ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebileceğine ilişkin hükümde değişikliğe gidildi. Buna göre tacir, zıyaı öğrendiği tarihten itibaren 15 gün yerine 30 gün içinde bir belge verilmesini isteyebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İdari Yargılama Usulü Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/14, K. 2022/70 sayılı ve 01.06.2022 tarihli kararı uyarınca, Kanunun “yürütmenin durdurulması” kenar başlıklı 27. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesinde yer alan “Vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemez.” hükmü iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünde ilgilinin görev yaptığı yerin idari yargı yetkisi yönünden bağlı olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi yetkili olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kurumlar Vergisi Kanunu

Gerçek veya tüzel kişilerce, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları 31.03.2023 tarihine kadar banka veya aracı kurumlara bildirilecek. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu hükümlerin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31.03.2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %3 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Bildirim ve beyan süresi sona erdikten sonra bildirim veya beyanlara ilişkin düzeltme yapılamayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı; tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin gerçek faydalanıcı bilgisinin güncel, tam ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi için gerçek faydalanıcının kapsamını belirlemeye, bu kapsama girenlerin bildirilmesi zorunluluğunu getirmeye, bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bildirim verme yükümlülüğünü sektör, mükellef grupları ve mükellefiyet durumları itibarıyla belirlemeye, bu kapsamdaki bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi yükümlülüğü getirmeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetleri de teminat olarak kabul edilecek. Alacaklı amme idareleri, para yerine bankalar tarafından verilen süresiz ve şartsız teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen süresiz ve şartsız kefalet senetlerinin de alınmasına karar vermeye yetkili olacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Kurum dışında çalıştırmaya ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Çalıştırılan hükümlüler hakkında, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki ilgili hükümler uygulanacak. Bu durumda prim ödeme yükümlülüğü, hükümlünün çalıştırıldığı kurum ve kuruluşlar tarafından yerine getirilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kabahatler Kanunu

Kanunlarında ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılacak. Ödeme yapılması, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret hizmet sağlayıcı, elektronik ticaret ortamı, elektronik ticaret pazar yeri, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi, net işlem hacmi, ekonomik bütünlük kavramları tanımlandı. Hukuka aykırı içerik, bakanlık yetkisi, cezai düzenlemeler, elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri, elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yükümlülükleri, elektronik ticaret lisansı ile intibak sürecine ilişkin yeni hükümler düzenlendi. Bazı değişikliklerin 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girmesi saklı kalmak kaydıyla değişiklikler 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Siyasi Partiler Kanunu

Siyasi partilerin gelirlerinin sağlanmasında, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’da yer alan ödeme hizmeti sağlayıcılar aracılığıyla yapılan tahsilatlar ile GSM operatörleri ve/veya iş ortakları aracılığıyla yapılan mobil tahsilatlar için ayrıca gelir makbuzu düzenlenmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Kanundaki hükümlere göre yapılan ihbar veya takipsizlik kararı ve iddianamelerin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bildirileceği kamu kurum veya kuruluşlarının kapsamı ilgisine göre genişletildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektronik Haberleşme Kanunu

31.12.2021 tarihine kadar işlenen, kişinin bilgisi ve rızası dışında işletmeci veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi veya işlemi yapmak veya yaptırmak suçundan dolayı soruşturma evresinde kamu davasının açılmasının ertelenmesine, kovuşturma evresinde kovuşturmanın ertelenmesine, kesinleşmiş olan mahkûmiyet hükmünün infazının ertelenmesine karar verilecek. Bu hükümlere göre erteleme kararı verilmesi hâlinde erteleme süresince dava ve ceza zamanaşımı duracak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Bakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevinde bulunanların aylıkları ile prime esas kazançlara ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Ek ve geçici madde hükümleri yürürlüğe girdi. Bazı hükümler, 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İmar Kanunu

01.07.2022 tarihine kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, gerekli şartların sağlanması üzerine, kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilecek. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Pasaport Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2019/114, K. 2021/36 sayılı ve 03.06.2021 tarihli kararı uyarınca, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı bulunanlara pasaport verilmesine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Elektrik Piyasası Kanunu

Elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden tüzel kişilere, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin önlisans verilecek. Kısmen veya tamamen işletmede bulunan üretim tesislerinden elektrik depolama tesisi kurmayı taahhüt eden rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişilere, belirli şartların gerçekleşmesi halinde, kurmayı taahhüt ettikleri elektrik depolama tesisinin kurulu gücüne kadar kapasite artışına izin verilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Yükseköğretim Kanunu

Doktora sonrası araştırmacı istihdamı ile araştırma görevlisi istihdamına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Çeşitli suçlardan mahkûm olanlar, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar, ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 4 ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek.

Uluslararası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında veya Ar-Ge merkezlerinde fiilen çalışan doktora derecesine sahip Türk veya yabancı uyruklu nitelikli araştırmacılar, süresi 1 yılı geçmemek üzere yükseköğretim kurumlarında kısmî zamanlı görev yapabilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanun

Geçiş ücretini ödememe ve güvenliğin ihlaline ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/46, K. 2022/47 sayılı ve 21.04.2022 tarihli kararı uyarınca, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlarla ilgili olarak, idarenin teklifini kabul etmeyen hak sahiplerinin doğrudan satış hakkından yararlanamayacağı, başkaca talepte bulunamayacağı, hak ve tazminat talep edemeyeceği ve dava açamayacağına ilişkin fıkra hükmü iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Noterlik Kanunu

İki defa yapılan ilana rağmen, atama yapılamayan bir noterliğe; üst sınıf veya aynı sınıf noterler, bu sınıflardan isteklinin bulunmaması halinde, bir alt sınıf noterler arasından atama yapılabilecek. Bu kapsamda yapılacak atamalar bakımından, bulunduğu noterlikte bir yılını doldurmamış olan noterlerin atanma isteği dikkate alınmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Askeri Ceza Kanunu

Soruşturma izni ve izin vermeye yetkili mercilere ilişkin ek hüküm getirildi. Buna göre, firar ve izin tecavüzü gibi hakkında ön inceleme yapılanın bulunamaması nedeniyle ifade almayı imkânsız hâle getiren zorunlu hallerde, ilgilinin ifadesi alınmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Askeralma Kanunu

Bedelli askerliğe ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için ilave bedel alınacak. Mülga Askerlik Kanunu gereği dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yapmış sayılmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenlendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği

Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanununa göre baro tüzel kişiliği dışında kurulmuş komisyon, kurul ve heyetlere mevzuat gereği üye veya temsilci görevlendirmeleri, eşit ve dönüşümlü temsil esası uyarınca her bir görev süresi için bir nolu barodan başlamak üzere sıra ile yapılacak. Görevlendirme yapılacak komisyon, kurul veya heyet, mevcut üyenin görev süresi tamamlanmadan önce, sıradaki baroya görevlendirme için başvuracak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Üniversitelerin, meslek odalarının ve şirketlerin yetkilendirilmesi, izlenmesi ve denetimi, yetkilendirilmiş kurumlar ve şirketler tarafından ödenecek bedeller, enerji yönetimi, enerji yönetim birimi kurulması, enerji verimliliğini arttırıcı önlemler, verimlilik artırıcı projelerin desteklenmesi ve kojenerasyon uygulamalarına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok yönetmelik hükmünde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelikte geçen tanımlar, araştırmanın genel esasları, klinik araştırma yapılacak yerler, standartları ve izin başvurusu, klinik araştırmaların başlatılması, yürütülmesi, durdurulması veya sonlandırılması, destekleyicinin ve sorumlu araştırmacının araştırma ürünü ile ilgili sorumluluğu, araştırma ürünlerinin imalatı, ithalatı ve etiketlenmesine ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok yönetmelik hükmünde değişikliğe gidildi. İlk uygunluk başvurusu, istisnai durumdaki araştırmalar, karar ve rapor kullanımı ile görüş alınmasına ilişkin yeni hükümler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

Taraf olunan uluslararası anlaşmalar ile Avrupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde piyasaya arz sonrası çalışmaları ve tıbbi cihaz klinik araştırmaları ile bu araştırmalara katılan gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. 06.09.2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

Yurt içi yerleşik tüzel kişilerin, 31.12.2021 ile 30.03.2022 tarihleri arasında bankada ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bulundurmalarına ilişkin süre şartı, 31.12.2021 ile 30.06.2022 şeklinde değiştirildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca, işverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait çalışanlara verilecek bir günlük yemek bedeli 51 TL’yi; taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait çalışanlara verilecek bir günlük ulaşım bedeli 25,50 TL’yi aşmayacak.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr