Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (23 Nisan-6 Mayıs 2022)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yirmi yedincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen eserler aşağıda yer almaktadır:

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği, Yargıtay’ın İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Kararlarının Değerlendirilmesi Semineri 2017

Gerçekleştirilen karar değerlendirme seminerinde, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin uygulamalar akademik bir yaklaşımla irdelenerek öğreti ile yargısal içtihat arasındaki görüş ayrılıkları giderilmeye çalışılmış olup görüşme ve tebliğler kitap haline getirilerek hukuk dünyasına sunulmuştur.

Oktay Çakmak, Spor Sponsorluğu Sözleşmesi

Kitapta, sponsorluk kavramından yola çıkılarak sponsorluğun tarihi gelişimi ve sponsorluk türlerine değinilmiş, sponsorluk konusundaki yasal düzenlemeler ve sınırlamalar üzerinde durulmuş, spor sponsorluğu sözleşmesinin hukuki yapısı, benzer sözleşmeler ile farkları ve sona erme sebepleri incelenmiştir.

Salim Bozok, İşe İade Davasında Karar ve Kararın İcrası

Eserde, işe iade davası öncesinde ya da sırasında iş ilişkisinin bir ihtiyati tedbir kararıyla düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı, işçinin dava sırasında ölümü gibi davayı kısmen ya da tamamen konusuz bırakan olayların yargılamayı nasıl etkilediği, belirli iş uyuşmazlıkları bakımından dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olmasını zorunlu kılan hallerin neler olduğu gibi hususlar üzerinde durulmuştur.

Murat Gürel, Kredi Sözleşmelerinde Kredinin Geri Ödenmesini Sağlamak İçin Kullanılan Taahhütler (Covenants) ve Kredi Alacaklısının Kredi Alan Şirkete Karşı Sorumluluğu

Çalışmada, öncelikle kredi sözleşmelerinde yer alan taahhütler tanıtılmış, bunların şirketler hukuku açısından geçerliliği tartışılmış ve son olarak da taahhütler nedeniyle alacaklıların borçlu şirkete karşı sorumlu olup olmadığı veya sorumlu olacaklarsa da sorumluluğun şartları incelenmiştir.

Salih Polater, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukuna Göre Güzel Sanat Eserleri ve Eser Sahibinin Hakları

Çalışmada, Türk fikir ve sanat eserleri hukukunda güzel sanat eserleri ve eser sahibinin hakları konusu, Türkiye’de bu alanda yaşanan gelişmelere ve uyuşmazlıklara ışık tutması amacı ile Avrupa Birliği hukuku ve Türk fikir ve sanat eserleri hukuku üzerinde önemli bir etkisi olan Alman hukuku ile karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır.

Furkan Özdemir, İnanç Konusunun Üçüncü Kişilerden Elde Edildiği İnançlı İşlemler

Kitabın birinci bölümünde, inançlı işlemlerin tarihçesi ve genel teorisi aktarılmış, ikinci bölümünde inanç konusunun üçüncü kişilerden elde edildiği inançlı işlemler ele alınmış ve kurumun benzer hukuki müesseseler karşısındaki durumu değerlendirilmiş, üçüncü bölümünde ise işlemin hüküm ve sonuçları üzerinde durularak özellikle inananın korunması hususu tartışılmıştır.

Hayreddin Fırat Mehmetoğlu, Kiralananın El Değiştirmesi ve Yeni Malikin Gereksinim Nedeniyle Fesih Hakkı

Eserde kira hukukunun en sık karşılaşılan sorunlarından olan kiralananın el değiştirmesi ve bununla bağlantılı olarak üçüncü kişinin kiralanan üzerinde sınırlı aynî hak kazanması, kiracılık hakkının şerhi ve yeni malikin gereksinim nedeniyle fesih hakkı konuları, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları ışığında irdelenmiştir.

Gözde Hatipoğlu, Tüketici Hukukunda Erken İfa

Çalışmanın birinci bölümünde Türk Borçlar Hukukunda ifa zamanı kavramı incelenmiş, ikinci bölümünde borçlunun erken ifada bulunma imkânına sahip olup olmadığına, bunun hangi şartlarda mümkün olduğuna ve erken ifanın sonuçlarının yanında erken ifaya ilişkin yabancı hukuk düzenlemelerine yer verilmiş, üçüncü bölümünde ise tüketici hukukunda erken ifa konusu bakımından özellik arz eden taksitle satışlar ve konut finansman sözleşmeleri dahil olmak üzere tüketici sözleşmelerindeki yasal durum aktarılmıştır.

Damla Keskin Şerbetcioğlu, Yediemin Sözleşmesi Yoluyla Anonim Şirket Payı Üzerinde Rehin Kurulması

Kitapta, anonim şirket payları üzerinde tesis edilen bir rehnin niteliği, bu paylar üzerinde geçerli bir rehin hakkı tesis edebilmek için yerine getirilmesi gereken işlemler ve rehin tarafları arasındaki menfaat çatışmalarına alternatif bir çözüm olarak anonim şirket payları üzerindeki rehin hakkının bir yediemin sözleşmesi akdedilmesi suretiyle kurulması hususları incelenmiştir.

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 21
Yargıtay (Hukuk) 593
Yargıtay (Ceza) 75
Danıştay 2
Bölge Adliye Mahkemesi 2
TOPLAM 693

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay HGK., E. 2017/3080 K. 2021/1312 T. 02.11.2021

Taraflar arasındaki tazminat ve rücuen tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda ilk derece mahkemesince verilen asıl ve birleşen davanın reddine ilişkin kararın, davacılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay özel dairesince karar bozulmuş, ilk derece mahkemesi ise kararında direnmiştir. Direnme kararı, asıl ve birleşen davada davacılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Bunun üzerine, Hukuk Genel Kurulunca davacı vekillerinin temyiz itirazlarının kabulüne ve direnme kararının özel daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Mevzuat

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu

Spor kulüpleri, spor anonim şirketleri ve spor federasyonlarının kuruluşu, organları, üst kuruluş oluşturmaları, gelir ve giderleri, bütçe ve harcama esasları, görev, yetki ve sorumlulukları, denetimleri, bunlara yapılacak her türlü yardımın şekil ve şartları ile bunlara ilişkin diğer hususlara dair usul ve esasları düzenleyen yeni bir kanun yürürlüğe girdi. Kanun kapsamında geçiş hükümleri düzenlendi.

Payları borsada işlem gören spor anonim şirketleri de dahil olmak üzere tüm halka açık spor anonim şirketleri sermaye piyasası mevzuatına tabi olacak. Kanunda spor anonim şirketleri için getirilen hükümler, sermaye piyasası mevzuatının halka açık şirketler için getirdiği düzenlemelerden ayrılmadığı sürece uygulanacak. Aynı konuda farklı hükümler olması durumunda halka açık spor anonim şirketlerine sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu

Federasyon teşkili ve profesyonel dalların tespiti, federasyon başkanlarının seçimi ve kurullarının teşkili, gençlik ve spor kulüpleri, kulüplerin denetimi, sporcu lisansı, profesyonel spor ve kulüplere yardıma ilişkin hükümler, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle yürürlükten kaldırıldı. Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile Tahkim Kurulu’na ilişkin hükümlerde düzenlemeye gidildi. Olimpik, paralimpik ve deaflimpik sporcu yetiştirmeye ilişkin yeni hükümler yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Dernekler Kanunu

Gençlik ve spor kulüplerine ilişkin madde hükümleri, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun yürürlüğe girmesi nedeniyle yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

İlk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu’na ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Menajerliğe ilişkin madde hükümleri yürürlüğe girdi. Buna göre, futbolcular ve spor kulüpleri ile spor anonim şirketleri, profesyonel futbolcu sözleşmesi veya transfer müzakerelerini yürütmek için futbol menajerlerinin hizmetlerinden yararlanabilecek. Futbolcu ile imzalanacak menajerlik sözleşmesinin noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak. Menajerlik sözleşmesi en fazla iki yıl için yapılabilecek. Menajerlik hizmetinin yürütülmesi, menajerlerin sahip olması gereken nitelikler, menajerlerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik ilkeler, menajerlik eğitimi ve menajerlikle ilgili diğer hususlar TFF tarafından belirlenecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Kanunda tanımlanan suçlara ilişkin delil veya emarelerin tespiti halinde Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, doğrudan Cumhuriyet başsavcılığına başvuruda bulunabilecek. Soruşturma sonunda verilecek kovuşturmaya yer olmadığı kararları Başkanlığa tebliğ edilecek ve Başkanlık bu kararlara itiraz edebilecek. Kanunda tanımlanan suçlar dolayısıyla açılan davalarda mahkeme, iddianamenin bir örneğini Başkanlığa tebliğ edecek. Başvuru yapılması halinde Başkanlık, açılan davaya katılan olarak kabul edilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

Türkiye Kızılay Derneği’nin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, üyelik işlemleri, faaliyetleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen karar yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kızılay’ın onursal başkanı olarak belirlendi. Bu kararla birlikte Türkiye Kızılay Derneği Tüzüğü yürürlükten kaldırıldı.

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Garanti oranının belirlenmesine ilişkin madde hükümlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, hazine geri ödeme garantisinin %100 olarak sağlanması esası getirildi. Hazine geri ödeme garantisinde uygulanacak usul ve esaslar ile garanti protokolüne ilişkin hükümlerde belirlenen esaslara uygun olarak; her bir garantili finansman bazında kuruluşun mali durumu, kuruluşa daha önceden garantili finansman ve ikrazlı kredi sağlanmış olması halinde söz konusu garantili finansman ve ikrazlı kredilerin geri ödeme performansı ve sağlanan garantili finansmanın koşulları gibi kriterler dikkate alınarak kısmi garanti de verilebilecek. Uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan sağlanan garantili finansman, yabancı ülke hükümet fonları, yabancı ülkelerin resmî ihracat sigorta kuruluşları tarafından doğrudan sağlanan veya garanti verilen ihracat kredilerine kısmi garanti uygulanmayacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Askeralma Yönetmeliği

Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin gerekli şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilecek. Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere ve bedelli askerliğe müracaat ettiği halde kurada çıkmayanlara yeni bir başvuru hakkı verilmeyecek. Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmayacak. Bu değişiklikler, erteleme hakkı olanlar hariç uygulanacak. Bedelli askerlik hizmetine başvuran yükümlüler bedelli askerliğe hak kazanmaları halinde, başvuru yaptıkları yılı takip eden yıl içinde silah altına alınacak.

TBMM üyeliğine seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma esasları, yedek subay ve astsubay adayı seçim ve sınıflandırma esasları, muvazzaflık ve terhis işlemleri genel esasları, yol süreleri, askerlik hizmetinden sayılan ve sayılmayan süreler, muvazzaf ve sözleşmeli subay veya astsubaylar ile uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve er iken ayrılanlar ile askerî okullardan ayrılanlara ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik kapsamındaki sigortalara ilişkin ilgili sigorta branşlarında ruhsat iptali, ruhsat iadesi veya poliçe tanzim edilmesine engel teşkil eden benzer sebeplerle söz konusu iade taleplerinin mahsup edilememesi halinde, sigorta şirketinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmasını müteakip en geç 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigorta şirketine iade işlemi gerçekleştirilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

“Orman rejimine tabi olmayan koruma alanları”, yönetmelikte tanımlı olmaktan çıkarıldı. Ayrıca trampa edilebilecek taşınmazlar, trampaya konu taşınmazların belirlenmesi, başvurunun şekli ve inceleme, değer takdiri, ilan, itirazlar ve tapuya tescile ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliği

Yönetmelikte geçen tanımlar yeniden düzenlendi. Bilirkişilik eğitimi, 5 yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan ve bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren eğitim olarak belirlendi. Eğitim, Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından verilecek olup 18 saati teorik ve 6 saati uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saatinden oluşacak.

Ayrıca bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, uzmanlık alanları, başvuruların değerlendirilmesi, bilirkişilik sicili, listeden çıkarılma usulü, bilirkişi görevlendirilmesi ve seçimi, bilirkişi gider ve ücreti, bilirkişinin cezai ve hukuki sorumluluğu ile disiplin kuruluna ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi. Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yerine Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliği

Sağlık hizmet sunumu kapsamında tetkik, teşhis ve tedavi amaçlı uygulanan radyoloji hizmetlerinin planlanması, sınıflandırılması ile bu hizmetlerin sunulduğu sağlık kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine, standartlarına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları ile Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Mevcut radyoloji merkezleri, üniteleri ve gözetimli radyoloji birimleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde Yönetmelik hükümlerine uyum sağlayarak ruhsatını, faaliyet izin belgesini veya izin belgesini yenilemek zorunda olacak.

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Muhteviyatına veya güncelliğine göre gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve gizlilik dereceli belgelerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre, gizlilik dereceleri, genel güvenlik tedbirleri, çok gizli belge işlemleri, gizli ve hizmete özel belge işlemleri ile gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğuna ilişkin düzenlemelere gidildi.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Proje Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında oluşturulacak destek programları ile bu programlar kapsamındaki projelerin başvuru, değerlendirme, hibe veya geri ödemeli olarak destekleme, teşvik, izleme, sonuçlandırma ve sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Nükleer Tesisler, Radyasyon Tesisleri ve Radyoaktif Atık Tesislerinde Yönetim Sistemi Yönetmeliği

Bir tesis kuran, işleten, işletmeden çıkaran veya kapatan kuruluşların kendi bünyesinde oluşturacağı, sürdüreceği ve sürekli iyileştireceği, güvenliğe öncelik veren ve güvenlik kültürünü destekleyen bir yönetim sistemine ilişkin hususları düzenleyen yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Nükleer Tesislerde Yönetim Sistemi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Nükleer tesis, radyasyon tesisi veya radyoaktif atık tesislerine ilişkin faaliyetlerde bulunan veya bulunacak olan kuruluşlar ve bu kuruluşların tesisleri, yönetmelik kapsamında olacak.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Yönetmelik, yapı malzemelerinin piyasaya arz koşullarına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyumlu hale getirildi. Performans beyanının içeriği, CE işaretinin kullanımı, ürün irtibat noktası, uyumlaştırılmış standartlar, bildirim başvurusu, bildirim usulü ve onaylanmış kuruluş kimlik numarası, onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi, risk taşıyan yapı malzemeleri ile ilgili işlemler ve şekli olarak tespit edilen uygunsuzluğa ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ

Zorunlu karşılığa tabi kalemler, zorunlu karşılığa tabi kalemlerin hesaplanması, zorunlu karşılık oranları, zorunlu karşılıkların tesis edilmesi, zorunlu karşılıkların tesis süresi, bildirim, kaldıraç oranına göre farklılaşma ve yaptırım uygulamasına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. “Dönüşüm oranına göre farklılaşma” kenar başlıklı yeni madde hükümleri 27.05.2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)

Üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmiş Hazineye ait taşınmazların hak lehdarına, Hazinenin hissedar olduğu taşınmazların diğer hissedar veya hissedarlara ve tapu fazlalıklarının tapu malikine veya mirasçılarına doğrudan rayiç bedel üzerinden satışında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanacak. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilen Hazineye ait taşınmazlardan, 30.03.2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar, Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilebilecek.

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında Hazineye intikal eden yapı ve tesislerin satışında yapı ve tesis bedeli, yapı yaklaşık birim maliyet bedelinin %5’i olarak hesaplanacak. Belediyece yapılacak satışlarda satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde %20, en az yarısının ödenmesi halinde %10 indirim uygulanacak ve satış bedeli, en az %10’u peşin ödenmek üzere 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Ayrıca ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere kiraya verilen taşınmazların satışına ilişkin hükümler de yürürlüğe girdi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387)

Hazineye ait tarım arazilerini 31.12.2019 tarihinden önce en az 3 yıl süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği idarece belirlenmiş olanlardan başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılacak.

Kira bedeli, ilk yıl için Hazineye ait tarım arazisinin cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı, müteakip yıllar için ise bu bedelin kanuni faiz oranında artırılması suretiyle belirlenen bedel olacak. Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)

Hak sahipleri, satın alma başvurularını 31.12.2022 tarihine kadar yapabilecek. Başvuru sahiplerinden istenecek belgeler ile satış bedelinin belirlenmesi ve tahsiline ilişkin hükümlerde de değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Organize Sanayi Bölgesi katılımcıları hakkındaki tarife uygulamalarına ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Ayrıca sanayi abone grubu, tarımsal faaliyetler abone grubu, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone grubu, kısa süreli elektrik enerjisi talepleri, tarife sınıfı ve tarife sınıfı değişikliği, üretim faaliyetleri için tarifelerin uygulanmasına ilişkin hükümler başta olmak üzere birçok hükümde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2022/388 Sayılı Kararı

Belediyelerin, emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde üyelik ve şifre ya da çift faktörlü doğrulama kullanmak sureti ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiğine, söz konusu önlemleri almayan belediyeler hakkında iletilecek şikâyet/ihbarlar doğrultusunda ilgili belediye hakkında Kanun çerçevesinde işlem tesis edileceği hususunda kamuoyunun bilgilendirilmesine, belediyelerin emlak vergisi ödeme/hızlı ödeme ve borç sorgulama hizmetlerinde Kanun kapsamında “üyelik ve şifre” ya da “çift faktörlü doğrulama” kullanması gerektiği hususunda ilke kararı alınmasına oybirliği ile karar verildi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr