Lexpera Blog

Lexpera’da Geçen Hafta (29 Nisan-5 Mayıs 2023)

Literatür, içtihat ve mevzuata ilişkin önemli gelişmeleri içeren haftalık bültenimizin yetmiş sekizincisini siz üyelerimizin dikkatine sunuyoruz.

Literatür

Geçen hafta Blog’a yüklenen yazılara aşağıda yer verilmiştir:

Vural Seven, Afet Sigortaları Kanunu Kapsamında DASK’a Açılacak Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Dava Şartının Değerlendirilmesi

Vural Seven, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun Hukuki Durumu ve Sözleşme Sonrası Bilgilendirme Yükümlülüğü

İçtihat

Geçen hafta Lexpera’ya yüklenen kararların dağılımı şu şekildedir:

MAHKEME KARAR SAYISI
Anayasa Mahkemesi 154
Yargıtay (Hukuk) 1985
Yargıtay (Ceza) 1417
Danıştay 3324
Bölge Adliye Mahkemesi 17410
Bölge İdare Mahkemesi 1314
TOPLAM 25604

Yüklenen kararlar arasında aşağıda özetine yer verdiğimiz Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na ait karar özellikle dikkati çekmektedir:

Yargıtay CGK., E. 2022/221 K. 2022/529 T. 05.07.2022

Sanığın beraat etmesine ilişkin (...) Asliye Ceza Mahkemesince verilen hüküm istinaf edilmiş, bunun üzerine (...) Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesince duruşma açılarak yapılan yargılama sonucunda ilk derece mahkemesince sanık hakkında kurulan hüküm kaldırılarak aynı suçtan hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hak yoksunluğuna karar verilmiştir. Hükmün sanık müdafisi tarafından temyiz edilmesi üzerine ilgili Yargıtay Dairesince, hükmün hukuki yönüne ilişkin herhangi bir temyiz nedeni gösterilmediği ve yasal süre geçirilerek temyiz dilekçesi verildiği gerekçesiyle temyiz istemi reddedilmiştir. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz kanun yoluna başvurmuş, itiraz nedenleri ilgili Yargıtay Dairesince yerinde görülmemiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu ise, sanık müdafisinin temyiz başvurusu için belirlenen sürenin bitmesinden ve gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün geçtikten sonra sunduğu temyiz nedenlerini bildirir ek dilekçenin öğrenme üzerine ve süresinde olduğunun kabulü gerektiği gerekçesiyle sanık müdafisinin temyiz isteminin reddine karar verilmesini isabetli bulmamış ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının kabulüne oyçokluğu ile hükmetmiştir.

Mevzuat

Harçlar Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2023/48, K. 2023/72 sayılı ve 05.04.2023 tarihli kararı uyarınca, paraların bankalara ve mal sandıklarına yatırılmasına ilişkin bazı hükümler iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Aile Hekimliği Kanunu

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2022/43, K. 2022/81 sayılı ve 21.06.2022 tarihli kararı uyarınca, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarıyla yapılacak sözleşmenin feshini gerektiren nedenlerin Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğine ilişkin hüküm iptal edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Amme Hükmü Şahısları veya Müesseseleri Tarafından Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun

Anayasa Mahkemesi’nin E. 2021/19, K. 2022/46 sayılı ve 21.04.2022 tarihli kararı uyarınca, kanunun tüm maddeleri iptal edildi.

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

06.02.2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri Adıyaman il merkezi ile Çelikhan, Samsat, Besni, Gölbaşı ve Tut ilçeleri; Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri; Hatay il merkezi ile Antakya, Defne, İskenderun, Arsuz, Belen, Samandağ, Hassa, Kırıkhan ve Yayladağı ilçeleri; Kahramanmaraş il merkezi ile Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Göksun, Türkoğlu, Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri; Malatya il merkezi ile Battalgazi, Yeşilyurt, Arguvan, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçeleri olan gerçek ve tüzel kişilerin keşidecisi olduğu çekler bakımından ibraz süreleri 09.06.2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar duracak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gümrük Yönetmeliği

Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar, menşe şahadetnamesi aranılacak haller, ticaret politikası önlemleri, ilave gümrük vergisi ve diğer mali yükümlülükler, nihai kullanıma tabi eşya ve teminat ile itirazların karara bağlanmasından önce eşyanın çekilebilmesine ilişkin hükümler ile yönetmelik eklerinde değişikliğe gidildi. Ayrıca nihai kullanıma tabi eşya için alınmış bir teminat olmaması haline ilişkin geçiş hükmü ihdas edildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Covid-19 salgını nedeniyle okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla 12 yaşından küçük olması zorunluluğu, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 01.07.2025 tarihine kadar 15 yaşından küçük olması şeklinde uygulanacak.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelik

Sisteme bildirim, hal rüsumunun paylaşımı ve geçiş hükümleri ile yönetmeliğin 8 numaralı ekinde değişikliğe gidildi. Değişiklikler, 01.07.2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği

Nükleer tesislerde yangın güvenliğinin sağlanmasına ilişkin temel ilkeler ile kuruluşların görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususların belirlendiği yönetmelik yürürlüğe girdi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliği

Üyelik koşulları ve türleri, üyelik vasfının sona ermesi, oda organ seçimleri, Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri, Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri, yıllık üyelik aidatları ve gecikme cezalarına ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşların yönetmelik ile getirilen hükümlere uyumlu hale gelme yükümlülüğü 30.06.2023 tarihine kadar uzatıldı. Teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetleri, 30.06.2023 tarihine kadar standart olmayan servisler kullanılarak da verilmeye devam edilebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan kuruluşların tebliğ ile getirilen hükümlere uyumlu hale gelme yükümlülüğü 30.06.2023 tarihine kadar uzatıldı. Teknik gereklilikleri belirlenmiş veri paylaşım servisleri hizmetleri, 30.06.2023 tarihine kadar standart olmayan servisler kullanılarak da verilmeye devam edilebilecek.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 114)

Florlu sera gazları tebliğ kapsamına alındı.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ

Kümes hayvanlarının etleri ve taze, soğutulmuş veya dondurulmuş sakatatı ihracı kayda bağlı mallar arasına eklendi.

Değişiklikleri karşılaştırmalı olarak görmek için bu bağlantıyı tıklayabilirsiniz.

Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24.04.2023 tarihinden 31.05.2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 01.05.2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedellerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Konut, İbadethane ve Cemevi Abonelerinin Tüketeceği Doğal Gazın Bir Kısmının veya Tamamının Ücretsiz Olarak Temin Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin doğal gaz tüketimleri için 24.04.2023 tarihinden 31.05.2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk fatura ile 01.05.2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 Sm3’e kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli alınmamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremler Sebebiyle Olağanüstü Hal İlan Edilen İllerdeki Tabip ve Uzman Tabiplerin Devlet Memuru Olarak Devlet Hizmeti Yapma Yükümlülükleri ile İlgili Süreler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı

06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre halen devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan tabip ve uzman tabipler ile 31.12.2023 tarihine kadar devlet hizmeti yükümlüsü olarak yerleştirmeleri yapılacak olan tabip ve uzman tabiplerden, belirlenen yükümlülük sürelerinin %85’ini tamamlayanlar devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacak. Yükümlülük süresi 300 günden az olamayacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

06.02.2023 tarihinde yaşanan depremlere bağlı olarak vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı oluşan kişiler, sağlık kurulu raporuyla rehabilitasyon süreçlerinde ihtiyaç duydukları, yaralanma seviyesine göre ilk kez kullanılacak ekstemal alt ve üst ekstremite/gövde protez ve ortezler ile buna yönelik tedavi giderlerinden muaf tutulacak.

İhtiyaç Sahibi Hanelere Isınma Amaçlı Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

İhtiyaç sahibi hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasında miktar, sevkiyat, uygulama süreci, organizasyon, denetim, vergi, harç, faturalandırma, bütçe ve ödemelere ilişkin hükümler düzenlendi. Karar, 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Genelge uyarınca kentsel, endüstriyel ve tarımsal faaliyetler için su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanılmasının sağlanması ve su verimliliğini arttıracak bilgi ve teknolojinin yaygınlaştırılması için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) hazırlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 11835 Sayılı Kararı

Doğal Gaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin sistem kullanım bedellerinin ve ilgili diğer tutarların karşılanmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsayan usul ve esaslar belirlendi. Düzenleme, 24.04.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Hakkında Göktürk Öcal
gokturk.ocal@lexpera.com.tr