Lexpera Blog

Tag: 7226 Sayılı Kanun

Toplam 27 Gönderi

COVİD-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Kanuni Düzenlemenin Sigorta Tahkim Hukuku Alanındaki Sürelere Etkisi


Kanuni Düzenleme: 7226 Sayılı Kanun Geçici 1’inci Madde


I. Genel Olarak

Covid-19 salgını ile ilgili 11.03.2020 tarihinde ilk vakanın görülmesiyle diğer pek çok alanda olduğu gibi, yargılama hukukuna ilişkin olarak da birtakım tedbirlerin alınması ihtiyacı doğmuştur. 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı Kanun

Devamı

COVİD-19 Salgını Sebebiyle Gerçekleşen Takip Tatili Sonrasına İlişkin Bazı Düşünceler ve Öneriler

I. Giriş ve Temel Düzenlemeler

Bilindiği üzere, önce İİK m. 330 kapsamında 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm

Devamı

7226 Sayılı Kanun’un İcra Hukukundaki Satış ve Paraların Ödenmesi İşlemlerine Etkisi

Giriş

Covid-19 salgını tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilemiş ve ülkemizde de birçok alanda olduğu gibi adlî işlemler bakımından da çeşitli özel ve geçici düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin temeli 7226 sayılı Kanun ile adlî işlemlere ilişkin birçok sürenin durdurulması ve normalleşme kapsamında devam edecek işlemler yönünden çeşitli özel hükümlerin

Devamı

Covid19 Salgını Nedeniyle Alınan İdari ve Yasal Önlemlerin Konkordatoya Etkisi ve Salgının Ekonomik Sonuçlarından Olumsuz Etkilenen Borçluların Korunmasına Yönelik Tedbirlere Dair Düzenleme Önerileri

Giriş

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan Covid19 salgını nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi Türk hukukunda da Pandeminin etkilerinin azaltılması amacıyla mevzuat çerçevesinde hukuki önlemler alınmıştır. Bunlar arasında en önemlilerinden biri İcra ve İflâs Hukuku bakımından mevzuat gereğince alınan tedbirlerdir.

Bu kapsamda ilk aşamada, “fevkalâde hallerde tatili” düzenleyen İİK m. 330

Devamı

Covid-19 Salgını Sebebiyle Yapılan Düzenlemelerin Medenî Usul Hukuku Alanına Yansımaları (7226 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci Maddesi ile Getirilen Tedbirlerin Hukuk Yargılaması Açısından Değerlendirilmesi)

Ülkemizde, 11.03.2020 tarihinde ilk vakanın görüldüğü Covid-19 salgını sebebiyle, pek çok alanda olduğu gibi, yargılama hukukuna ilişkin olarak da birtakım tedbirlerin alınması ihtiyacı doğmuştur. 26.03.2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1’inci maddesi, salgının yol açacağı

Devamı