Lexpera Blog

Tag: iş kazası

Toplam 2 Gönderi

İş Kazasını Bildirmeme Kabahati ve Güncel Bölge İdare Mahkemesi Kararları Işığında Uygulanan İdari Para Cezalarının İptaline İlişkin Somut Örnekler

1. Genel Olarak

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 1'inci maddesi hükmü uyarınca, işbu kanunun amacı "işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir."[1]

Yukarıda aktarılan amaç maddesi ve bu

Devamı

COVID-19 Salgınının İş Kazası Terimi ile Zorlayıcı Neden (İşK m. 25/III) Açısından Değerlendirilmesi

Giriş

1 İşyerinde çalışan bir kişiye (= işçiye) COVID-19 virüsü bulaşırsa bu vakanın “iş kazası” teşkil edip etmeyeceği yoruma muhtaçtır.

2 İş kazası terimi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (“5510 sayılı SSGK”) ile bireysel iş hukuku açısından farklı anlamlar taşır.

A. 5510 Sayılı SSGK’nin 13.

Devamı