Lexpera Blog

Tag: zamanaşımı

Toplam 2 Gönderi

Danıştay Kararları Işığında Gümrük Vergileri ve Para Cezalarında Ceza Davasının Zamanaşımına Etkisi

Giriş

Gümrük vergilerinde zamanaşımına ilişkin temel düzenleme 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun (“Kanun”) 197. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne tebliğ edilmekte ve yapılan denetlemeler neticesinde hiç alınmadığı veya eksik alındığı tespit edilen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 3 yıl

Devamı

Zamanaşımının Kesilmesinin Müteselsil Borçlulara Etkisi

Av. Barış Ülker – Galatasaray Üni. Huk. Fak. Öğr. Eylem Işık

ÖZET:
Müteselsil borç ilişkisi farklı hukuk sistemlerinde var olan bir kurum olmakla birlikte, söz konusu ilişkinin niteliği konusunda görüş birliğine varılamamıştır. Türk hukukunda esas alınan “borç ilişkisinin çokluğu teorisi” uyarınca aralarında teselsül ilişkisi bulunan borçluların birbirinden farklı hükümlere tabi olabilmektedir.

Devamı