Lexpera Blog

Tag: gümrük kanunu

Toplam 3 Gönderi

Danıştay Kararları Işığında Gümrük Vergileri ve Para Cezalarında Ceza Davasının Zamanaşımına Etkisi

Giriş

Gümrük vergilerinde zamanaşımına ilişkin temel düzenleme 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun (“Kanun”) 197. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, gümrük vergileri, tahakkukundan hemen sonra yükümlüsüne tebliğ edilmekte ve yapılan denetlemeler neticesinde hiç alınmadığı veya eksik alındığı tespit edilen gümrük vergilerine ilişkin tebligat, gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 3 yıl

Devamı

Transit Yakıtın Millileştirilmesi Sorunu

Öz

Bu kez makalemizde, harici seferde alınan yakıtın Bakanlar kurulu Kararınca Özel Tüketim Vergisinden istisna kabul edilip kabotaj hattında (dahili seferde) kullanılıp kullanılamayacağını inceleyeceğiz. Uygulamada transit yakıtın millileştirilmesi olarak da adlandırılan söz konusu ihtilafı, 4760 sayılı ÖTV Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanunlara istinaden çıkarılan tebliğler ışığında çözümlemeye

Devamı

Gümrük Kanunu’na Dayanılarak Uygulanan İdari Yaptırımlarda, Dava Yolunun Kapanmaması Açısından, Uzlaşma Başvurusu ve İtiraz Yoluna İlişkin İdari Usul

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda (Kanun), işbu Kanun’da düzenlenen yükümlülüklere aykırılık durumda uygulanması öngörülen birçok idari yaptırım bulunmaktadır.

Söz konusu yaptırımlar çoğu zaman idari para cezası iken, aykırılığın ağırlığına göre başka yaptırımlar da öngörülmekte ve bu kapsamda mülkiyetin kamu eline geçirilmesi yaptırımı da uygulanabilmektedir.

Örnek vermek gerekirse,

Devamı