Lexpera Blog

Önemli Nitelikteki İşlem Uygulamasına İlişkin Yeni Kurallar

30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilk kez kanun düzeyinde düzenlenen önemli nitelikteki işlem kavramının uygulamasına ilişkin detaylar, 27 Haziran 2020 tarih ve 31168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (Yeni Tebliğ) yürürlüğe girmesi ile yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Eski Tebliğ) yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Tebliğ hükümleri kavramın uygulamasına ilişkin ilk dönemde karşılaşılan sorunları çözmeye yönelmiş olup ikincil mevzuat hükümlerinin yenilenmesi ile SPKn'nin önemli nitelikteki işlemlere ilişkin 23. ve 24. maddelerinde 25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7222 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile gerçekleştirilen değişikliklere uyum sağlanmıştır. Tebliğ'in yayımlanmasına giden süreçte Tebliğ Taslağı SPKr’nin kurumsal internet sitesinde kamuoyunun görüşüne sunulmakla beraber yayımlanan metinde ayrılma hakkının kullanım fiyatının belirlenme yöntemi ve kullanım süresine ilişkin farklı hükümler getirildiği görülmektedir. Tebliğ ile halka açık anonim ortaklıkların önemli nitelikteki işlem konumundaki işlemleri yeniden belirlenmiş, karar alma sürecinin basamaklarındaki işleyiş ayrıntılı olarak hükme bağlanmış, fiyat belirleme yöntemi, kullanım süresi gibi ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detaylar ortaya konulmuştur. Ayrıca, ayrılma hakkı kullanılabilecek payların diğer pay sahipleri ve yatırımcılara sunulması olanağı ilk kez öngörülerek ayrılma hakkının doğmadığı haller yeniden belirlenmiş ve SPKr'nin ayrılma hakkına ilişkin muafiyet tanıyabileceği haller hükme bağlanmıştır.

Daha Sistematik Bir Düzenleme Yaklaşımı Benimsendi

Yeni Tebliğ'in içerik olarak getirdiği farklılıklar ve yeniliklere ilişkin değerlendirmelere geçilmeden önce, düzenleme yaklaşımı bakımından söz konusu Tebliğ ile Eski Tebliğ'e kıyasen daha sistematik bir yaklaşım sergilendiği belirtilmelidir. Tebliğ, "Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar", "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Önemlilik Ölçütleri", "Önemli Nitelikteki İşlemlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar", "Ayrılma Hakkı ve Kullanım Süreci", "Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller ile Muafiyet Durumları" ve "Çeşitli ve Son Hükümler" başlıklı altı bölüme ayrılmıştır. Eski Tebliğ bu bağlamda daha zayıf bir sistematik sergilemekte; örneğin, önemli nitelikteki işlemler nedeniyle yapılacak zorunlu pay alım teklifini pay sahibinin korunması amacı kapsamında ayrılma hakkının alternatifi olarak düzenlenmesine rağmen "Ayrılma Hakkı" başlıklı Üçüncü Bölüm'de hükme bağlamaktaydı.

Önemli Nitelikteki İşlem Türleri Değiştirildi

Yeni Tebliğ 4. maddesinde önemli nitelikteki işlem türlerini saymış, 5. maddesinde önemli nitelikteki işlem olan birleşme ve bölünme işlemlerinin özelliklerine yer vermiş ve 6. maddesinde mal varlığının devri veya mal varlığının devri sonucu doğuran işlemler veya bu mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesine ilişkin önemlilik ölçütü getirmiştir. Öncelikle belirtilmelidir ki önemli nitelikteki işlem olduğu belirlenen işlem başlıkları Eski Tebliğ'in 4. ve 5. maddelerinde belirlenenlere kıyasen daha az sayıdadır. Eski Tebliğ kapsamında sekiz adet önemli nitelikteki işlem başlığı sayılmış iken Yeni Tebliğ bu sayıyı dörde indirmiştir. Bu işlemler;

  1. 5. maddede tanımlanan birleşme veya bölünme işlemlerine taraf olunması,

  2. Tür değiştirme,

  3. 6. maddede belirlenen önemlilik ölçütlerini sağlayan mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II- 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (KY Tebliği) 12. maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi,

  4. İmtiyaz öngörülmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunun değiştirilmesi işlemleridir. İşlem başlıklarının azaltılmasına paralel olarak çıkarılan işlemler nedeniyle tanımlanan bağlantılı kavramlar "Tanımlar" maddesinden çıkarılmış ve böylece 3. madde de (Eski Tebliğ 4 hükmü) sadeleşmiştir.

Ayrıca Yeni Tebliğ'de sayılan işlemler için, Eski Tebliğ'e kıyasen daha az sayıdaki işlem için önemlilik ölçütü getirilmiştir. Eski Tebliğ üç işlem türü için niceliksel veya niteliksel önemlilik ölçütü öngörmekte iken Yeni Tebliğ tek bir işlem için niceliksel ölçüt belirlemiştir. Getirilen önemlilik ölçütü kapsamında Eski Tebliğ'deki paralel hükme (6.1) göre oransal sınır % 50'den % 75'e yükseltilmiştir. Oranın %50 olarak uygulanacağı bir istisna ise Yeni Tebliğ 6.6 hükmünde getirilmiştir.

Yeni Tebliğ 4.2 hükmünde ise SPKr'nin diğer düzenlemelerinde önemli nitelikteki işlem olarak belirlenen işlemlerin de bu Tebliğ hükümlerine tabi olacağı belirlenmiştir. 22 Haziran 2013 tarih ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan VII- 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12.6 hükmü bu kapsamdadır. Hükümde halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve SPKr'nin ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması durumunda gerçekleştirilecek sermaye artırımının önemli nitelikteki işlem olacağı belirlenmiştir. Eski Tebliğ'de 5.1.f hükmünde önemli nitelikteki işlem olduğu belirlenen bu işlem her ne kadar Yeni Tebliğ'de önemli nitelikteki işlemler arasında açıkça sayılmamışsa da Pay Tebliği’nde düzenlendiği üzere önemli nitelikteki işlemdir ve işlemler bakımından Yeni Tebliğ hükümleri uygulama alanı bulacaktır.

Yeni Tebliğ 4.3 hükmünde sayılan işlemlere girmemekle birlikte, bir bütün olarak ele alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemlerin SPKr tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebileceği hükme bağlanmıştır. Hüküm SPKn 23.1 hükmünün lafzında 7222 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile getirilen önemli nitelikteki işlem tanımına uygun olarak formüle edilmiştir. Eski Tebliğ'de yer alan 4.2 hükmü de farklı şekilde ifade edilmiş olmakla birlikte benzer bir yetkiyi SPKr'ye tanımaktaydı.

Bu noktada dikkat çeken bir başka önemli nitelikteki işlem belirlemesi ise, önemlilik ölçütünü düzenleyen 6.6 hükmündedir. Bu kapsamda, önemli nitelikteki işleme ilişkin yönetim kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih itibarıyla

  • KY Tebliği uyarınca Birinci ve İkinci Grupta yer alan ortaklıklar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dışında kalan,

  • payları borsada işlem gören ortaklıklardan fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde %50’nin üstünde olanlar bakımından;

6.1 hükmündeki önemlilik ölçütü %50 olarak uygulanacaktır ve bu ortaklıklar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir mal varlığının devri veya mal varlığının devri sonucunu doğuran işlem veya mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi işlemi, fiili faaliyet konusunun tümüyle değişmesine yol açması koşuluyla 6.1 hükmündeki oranlar aranmaksızın önemli nitelikteki işlem kabul edilmiştir. Belirtilmelidir ki önemli nitelikteki işlem türlerinden biri için öngörülen önemlilik ölçütlerine ilişkin metinde, belirli şartlar ile önemlilik ölçütüne ilişkin orana bakılmaksızın önemli nitelikteki işlem kategorisi oluşturulması dolaylı bir önemli nitelikteki işlem belirlemesidir.

Önemli nitelikteki işlem türleri gerek SPKn 23.1 hükmünde gerek ise Yeni Tebliğ'in 4. maddesinde sınırlayıcı olmayan sayım yöntemiyle belirlenmiştir. SPKr 23.1 hükmünde açıkça ifade bulan SPKr'nin önemli nitelikteki işlemleri belirleme yetkisi kullanılarak belirlenen önemli nitelikteki işlem türlerinin sayısı her ne kadar 4 hükmü özelinde önceki metne kıyasen daha az ise de gerek Yeni Tebliğ 4.2 hükmünde diğer SPKr düzenlemelerinde yer verilen önemli nitelikteki işlemlerin saklı tutulması ve gerek ise 6.6 hükmündeki dolaylı ekleme nedeniyle önemli nitelikteki işlemlerin 4. maddede sayılmış bulunan dört işlem türüyle sınırlı olmadığı ve içeriğin halihazırda genişletilmiş olduğu, ayrıca Yeni Tebliğ 4.3 hükmü kapsamında halka açık anonim ortaklıkların münferit işlemlerinin SPKr tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesi olanağının da bulunduğunun altı çizilmelidir.

Önemli Nitelikteki İşleme İlişkin Karar Alma Süreci Ayrıntılı Olarak Düzenlendi

Önemli nitelikteki işlemler konuya ilişkin belirli nitelikleri haiz bir yönetim kurulu kararının alınması ve işlemin genel kurulda onaylanması ile karara bağlanmaktadır. Yeni Tebliğ ilgili yönetim kurulu kararının içeriğine ve genel kurul sürecinde gerek gündemin ilan edilmesi gerek ise genel kurul toplantısı aşamasına ilişkin detaylı hükümler sevk etmiştir. Yönetim kurulu kararı süreci 8. maddede, genel kurul kararı süreci ise 9. ve 10. maddelerde düzenlenmiştir. Ayrıca ayrılma hakkının kullanımına ilişkin detayların yer aldığı bilgilendirme dokümanı yayımlanmasına ilişkin gereklilik de metne eklenmiştir. Bilgilendirme dokümanı, Eski Tebliğ ve Tebliğ Tasarısı'nda yer almamaktadır. Eski Tebliğ'de "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9. maddede yer verilen önemli nitelikteki işlemden belirli koşullarda vazgeçilmesi olanağı Yeni Tebliğ'de yönetim kuruluna ilişkin 8. maddede yer almaktadır.

Önemli Nitelikteki İşlem Nedeniyle Doğan Ayrılma Hakkının Kullanımına İlişkin Ayrıntılar Değiştirildi

Önemli nitelikteki işlemler, ortaklık payının fiyatı veya değeri üzerinde etki doğuran işlemler olduklarından karara bağlanmaları sürecinde karar alan çoğunluk arasında yer almayan azınlık pay sahiplerinin, ayrılma hakkı tanınması suretiyle korunması gerekmektedir. Yeni Tebliğ'de ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin detaylar ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır. Eski Tebliğ'den farklı olarak hangi andaki pay sahiplerinin ayrılma hakkını kullanabilecekleri belirlenmiş (11.2 ve 11.3), ayrılma hakkının kullanım süresi (12.2) ve kullanım fiyatının belirlenme yöntemi (14) değiştirilmiştir. Ayrıca ayrılma hakkının kullanım koşulları olan genel kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme ilişkin gündem maddesine olumsuz oy verme ve bu muhalefeti tutanağa geçirtme gerekliliklerinin istisnasına ilişkin 11.5 hükmüne Eski Tebliğ'deki paralel hükmü olan 9.2 hükmünden farklı olarak genel kurula katılmakla beraber oy kullanmaya izin verilmemesi durumu da eklenmiştir.

Yeni Tebliğ'in hükümleri incelendiğinde Tebliğ Tasarısı'ndan farklı içerikteki hükümlerin kabul edildiği tespit edilmektedir. Ayrılma hakkının kullanım fiyatının belirlenmesi yöntemine ilişkin olarak Tebliğ Tasarısı'nda payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar bakımından değerleme raporunun esas alındığı, payları borsada işlem gören ortaklıklar açısından ise çeşitli göstergelerin karşılaştırıldığı bir sisteme yer verilmekle birlikte Yeni Tebliğ 14. maddesinde payları borsada işlem gören ortaklıklar bakımından kullanım fiyatını, Tebliğ'in 11.2 hükmü kapsamındaki ayrılma hakkına esas alınan tarih itibariyla, Yıldız Pazarda işlem gören ortaklıklar için bu tarihten önceki son bir aylık, diğer ortaklıklar için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olarak belirlemiştir. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar bakımından ise değerleme raporu esas alınacaktır. Yine, ayrılma hakkının kullanım süresi de Tebliğ Taslağı'nda genel kurul tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde başlayan beş iş günü iken, Yeni Tebliğ'de genel kurul tarihinden itibaren en geç altı iş günü içerisinde başlayan on iş günü olarak belirlenmiştir.

Önemli Nitelikteki İşlem Nedeniyle Zorunlu Pay Alım Teklifi Zorunluluğu Uygulamasına İlişkin Düzenleme Ayrıntıları Kaldırıldı, Belirli Kişilerin Ayrılma Hakkı Bedelini Ödemesi Sistemi Getirildi

Önemli nitelikteki işlemlerden ortaklardan bir kısmının faydalanması halinde, ayrılma hakkı yerine bu kişiler tarafından zorunlu pay alım teklifinde bulunulacağı Eski Tebliğ'in 11. maddesinde hükme bağlanmış; ayrıca, önemli nitelikteki işlemler arasında yer verilerek ayrı bir hükümde düzenlenen (8. madde) borsa kotundan çıkılması işlemine de zorunlu pay alım teklifi doğması sonucu bağlanmıştı. Önemli nitelikteki işlem nedeniyle uygulanan zorunlu pay alım teklifinin uygulanma sürecinin ayrıntılarına da metinde yer verilmişti. Yeni Tebliğ, konuya ilişkin olarak sadece 11.7 hükmünde "Kâr payı imtiyazı yaratılması gibi ayrılma hakkını doğuran bir önemli nitelikteki işlemden belirli kişi veya kişilerin doğrudan yarar sağlaması durumunda, ayrılma hakkı bedeli ortaklık yerine bu kişi veya kişiler tarafından ödenir.” ifadesine yer vermek suretiyle zorunlu pay alım teklifi uygulamasına ilişkin hükümleri sadeleştirmiştir. Bu durumda uygulamada zorunlu pay alım teklifinin bir görünümü söz konusu olmakla beraber SPKr bu halde ayrılma hakkı kullanım bedelinin ilgili kişiler tarafından ödeneceği ifadesine yer vererek uygulamayı doğrudan zorunlu pay alım teklifi uygulaması olarak nitelendirmemiştir.

Eski Tebliğ uygulamasında esas itibariyle, önemli nitelikteki işlem nedeniyle doğan koruma mekanizmalarından ayrılma hakkı ve zorunlu pay alım teklifi arasındaki fark, pay satın alma yükümlülüğü altında bulunanlara ilişkindi. Ayrılma hakkında ortaklık payları satın almakla yükümlü iken pay alım teklifi zorunluluğunun söz konusu olduğu hallerde ilgili işlemden yararlananlar bu yükümlülüğe tabiydiler. Dikkatle incelendiğinde Yeni Tebliğ'in 11.7 hükmünde yer verilen kuralın Eski Tebliğ'de yer verilen pay alım teklifi zorunluluğunun özüne ilişkin bir farklılık getirmediği tespit edilmektedir. Mevcut halde, ayrılma hakkının önemli nitelikteki işlemin karara bağlanmasının sonucu olduğu, istisnai hallerde payı işlemden faydalananların satın aldığı daha yalın bir sistem kurulmuştur. Belirtilmelidir ki, SPKn 25 hükmünde "Halka açık ortaklıklarda, gönüllü ya da önemli nitelikteki işlemler nedeniyle zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul ve esaslar Kurulca belirlenir." ifadesi yer aldığından, Yeni Tebliğ'in 11.7 hükmünde yer verilen önemli nitelikteki işlem nedeniyle işlemden faydalananların koşulları karşılayan ve hakkını kullanan pay sahiplerinin paylarını satın almalarına ilişkin uygulamanın ayrıntılarının uygulamada bu yönde bir ihtiyacın doğması halinde farklı bir ikincil mevzuat düzenlemesine konu edilmesi de olanaklıdır.

Ayrılma Hakkına Konu Payların Diğer Pay Sahiplerine veya Yatırımcılara Önerilmesi Olanağı Getirildi

Yeni Tebliğ 13. maddesinde ayrılma hakkına konu payların pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesi olanağını getirmiş ve işleyiş sürecini ayrıntılandırmıştır. Olanak konuya ilişkin bir yönetim kurulu kararının alınması suretiyle ve talep edenler açısından eşitsizlik yaratmayacak şekilde kullandırılabilecektir.

Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller Güncellendi ve SPKr Tarafından Muafiyet Tanınması Olanağı Düzenlendi

Yeni Tebliğ ayrılma hakkının doğmadığı haller ile SPKr tarafından ayrılma hakkına ilişkin muafiyet tanınabilecek halleri belirlenmiştir. Eski Tebliğ ise, 12. maddesinde sadece ayrılma hakkının doğmadığı halleri düzenlenmekteydi. Bu kapsamda eskiden ayrılma hakkının doğmadığı haller arasında yer alan (imtiyazların bedelsiz olarak kaldırılması ile konu veya kapsam bakımından daraltılması, birleşme amaçlı ortaklığın taraf olduğu birleşme ve sona erme işlemleri gibi) bazı işlemlerin Yeni Tebliğ'in 16. maddesindeki muafiyet tanınabilecek haller arasına alındığı, ayrıca diğer yeni muafiyet hallerinin de öngörüldüğü tespit edilmektedir.

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Hallerine İlişkin Dönemlerin Önemlilik Ölçütlerinin İncelenmesi ve Ayrılma Hakkının Kullanım Fiyatının Tespitinde Dikkate Alınmamasına İlişkin Kural Öngörüldü

Yeni Tebliğ 6.3.a hükmü kapsamında, mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi bakımından bakılan önemlilik ölçütünden "işlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı"na ilişkin incelemede ve 14.3.1 hükmü kapsamında ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesi sırasında, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığının vuku bulduğunun belirlendiği süre dikkate alınmayacak ve inceleme süresi kadar süre esas alınan dönemlerin başına eklenecektir.

Şirketler Topluluğu İçerisindeki Önemli Nitelikteki İşlemler, Ekonomiyi veya Sektörü Etkileyen Olağanüstü Gelişmeler ile Ortaklığın İçerisinde Bulunduğu Finansal Güçlük Nedeniyle Yapabileceği İşlemler Dikkate Alındı

Yeni Tebliğ 6.4, 6.5, 15.1.i, 15.1.j, 16.1.e hükümleri kapsamında ortaklıklar topluluğu yapılanmalarında gerçekleştirilen işlemler farklı açılardan dikkate alınmıştır. Tebliğ'in 6.4 hükmünde konsolide finansal tablo hazırlayan ortaklıklar açısından, mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi bakımından aranan oransal önemlilik ölçütü açısından bağlı ortaklıklar tarafından yapılan işlemlerin de dikkate alınacağı belirlenmiştir. Ana ortaklık konsolide finansal tabloları açısından önemlilik ölçütlerini sağlayan ve bağlı ortaklıklarca yapılan işlemlerin, ana ortaklık açısından önemli nitelikteki işlem kabul edileceğinin belirlenmiş olması da, Eski Tebliğ'in ortaklıkların kendi tüzel kişiliklerine ilişkin işlemlerini dikkate alan yaklaşımından şirketler topluluğu kapsamında bir ayrışmaya gidildiğini göstermektedir.

Yine Eski Tebliğ'de bulunmayan bir yaklaşım sergilenerek belirlenen muafiyet halleri arasında, 16.1.c hükmünde "Ortaklığın muaccel borçlarını ödeyememesi, nakit ve benzerleri ile alacaklarının borçlarını karşılayamaması veya faaliyetini geçici durdurması durumları da dahil olmak üzere finansal güçlükten kurtulmak amacıyla gerçekleştirdiği önemli nitelikteki işlemler"e yer verilmiştir.

Yeni Tebliğ 6.3.b hükmü kapsamında, mal varlığının devri veya bu mal varlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi bakımından bakılan önemlilik ölçütünden "işlem tutarının, son altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması dikkate alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı" na ilişkin inceleme bakımından, ekonomiyi veya sektörü etkileyen olağanüstü gelişmelerin varlığının kabulüne ilişkin karar alınmış olması halinde ilgili dönemlerin dikkate alınmayacağını hükme bağlanmıştır.

Sonuç ve Değerlendirme

Yeni Tebliğ ile önemli nitelikteki işlemlerin türlerinin ve bu işlemler nedeniyle uygulanan pay sahibinin korunması mekanizmalarının sadeleştirildiği, karar alma sürecindeki basamaklara ilişkin ayrıntıların zenginleştirildiği ve ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin detayların yeniden şekillendirildiği tespit edilmektedir. Yine, ayrılma hakkının doğmadığı hallerin yanı sıra SPKr'nin ayrılma hakkına ilişkin muafiyet tanıyabileceği hallerin de öngörülmesi ve ayrıca ayrılma hakkına konu payların diğer pay sahipleri ve yatırımcılara önerilmesi olanağının düzenlenmesi önemli nitelikteki işlem kavramının uygulaması açısından gerçekleştirilen önemli yeniliklerdir.

Önemli nitelikteki işlem uygulaması bakımından, bir yandan işlemlerin karara bağlanmalarına ilişkin detaylar diğer taraftan pay sahibinin korunması mekanizmasının etkinliği ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda, Yeni Tebliğ hükümleri, halka açık anonoim ortaklıklar bakımından, önemli nitelikteki işleme ilişkin karar alma sürecinin ayrıntılarının netleştirilmesi nedeniyle karar alma sürecinde ve ayrılma hakkına konu payların diğer pay sahipleri veya yatırımcılar tarafından satın alınabilmesi nedeniyle ortaklığın maliyetinin azaltılması bakımından katkı sağlayabilecektir. Ayrılma hakkının işleyişi bakımından sürdürülen etkinlik arayışı ise, halka açık anonim ortaklık pay sahiplerinin korunması bakımından olumlu sonuçlar verebilecek ve böylece sermaye piyasasına yatırım yapılmasını teşvik edici bir rol oynayabilecektir.

Lexpera Blog’da yayımlanan yazılar, yazarlarının görüşlerini ifade eder. Lexpera Blog’da bir yazıya yer verilmesi, o yazıda savunulan görüşlerin On İki Levha Yayıncılık tarafından benimsendiği anlamına gelmez. Yazılar, bilgi amaçlı olup, hukuki mütalaa ya da tavsiye niteliği taşımamaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı ve bilimsel yazma etik kurallarını aşan iktibaslar konusunda yazarların ve On İki Levha Yayıncılık’ın rızası bulunmamaktadır.
Author image
Ankara, Turkey
Uzman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası