Lexpera Blog
Author image

Dr. Damla Gül Tarhan

11 Gönderi Ankara, Turkey
Uzman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Kapsamındaki Aktörler Belirlendi

Giriş

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), 29 Aralık 2023 tarih ve 32414 sayılı Resmî Gazete (1. Mükerrer)’de yayımlanan, 27 Aralık 2023 tarih ve 75935942-050.01.04-[01/21634] sayılı kararı ile sürdürülebilirlik raporlamalarına tabi olan aktörleri belirlemiştir. Aynı tarihte yayımlanan 75935942-050.01.04-[01/21632]

Devamı

Elektronik Ticaret Sektöründe Kurallar Değişti


Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklik ve Yeni Yönetmelik Çerçevesinde Bir İnceleme

I. Giriş

7 Temmuz 2022 tarih ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile elektronik ticaret sektörünün kurallarını belirleyen temel kanunda köklü değişiklikler gerçekleştirilmiş; sektördeki

Devamı

7339 Sayılı Kanun ile Getirilen Değişiklikler Kapsamında Kooperatiflerin Denetimi Sistemi

I- Giriş

26 Ekim 2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun denetime ilişkin hükümlerinde getirilen değişikliklerle kooperatiflerin denetimi sistemi yeniden şekillendirilmiştir[1]. Kooperatif bünyesindeki denetime ilişkin hükmün detaylandırılması, yine ayrıntıları Ticaret

Devamı

Türk Ticaret Kanunu’nda Öngörülen Hamiline Yazılı Pay Senedi Devirlerinin Bildirilmesi Zorunluluğu

Anonim Şirketlere İlişkin Temel Dinamikler Bağlamında Bir Değerlendirme


I. Düzenleme

31 Aralık 2020 tarih ve 31351 (5. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 489. maddesi değiştirilmiş ve hamiline yazılı

Devamı

Önemli Nitelikteki İşlem Uygulamasına İlişkin Yeni Kurallar

30 Aralık 2012 tarih ve 28513 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ilk kez kanun düzeyinde düzenlenen önemli nitelikteki işlem kavramının uygulamasına ilişkin detaylar, 27 Haziran 2020 tarih ve 31168 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (Yeni

Devamı