Lexpera Blog

Tag: mirasçılardan mal kaçırma

Toplam 2 Gönderi

Türk Hukukunda Miras Bırakanın Muvazaalı İşlemleri ve Buna Bağlanan Hukuki Sonuçlar

En basit şekliyle miras bırakanın çeşitli saiklerle mirasçılarını aldatarak onlardan mal kaçırmak için muvazaalı yahut başka bir ifade ile danışıklı işlem tesis etmesi olarak ele alınabilecek olan miras bırakan muvazaası uygulamadaki yaygınlığına rağmen mevzuatımızda özel olarak düzenlenmiş değildir. Geniş ve kapsayıcı bir tanımla miras bırakan muvazaası, “miras bırakanın, sağlığında, saklı

Devamı

Mirasçılardan Mal Kaçırma Amacıyla Yapılan Muvazaalı Taşınmaz Satışı

Muvazaa, tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla yaptıkları hukuki işlemin aralarında hüküm ve sonuç doğurmaması veya bu hukuki işlemin arkasına gizledikleri bir başka işlemin hüküm ve sonuç doğurması hususunda anlaşmalarıdır. Muvazaalı taşınmaz satışı, tarafların, iradeleri ile beyanları arasında uygunsuzluk meydana getirerek üçüncü kişilere karşı bir görünüş yaratmaları halinde söz konusu olur.

Devamı