Lexpera Blog
Author image

Dr. Mücahit Ünal

15 Gönderi Websitesi

Vadeden Sonra Yapılan Ciro (Gecikmiş Ciro – TTK m.690)

Giriş

Emre yazılı senetler, ciro ve zilyetliğin devri yoluyla devredilir[1]. Emre yazılı senetler, lehtar tarafından teslim alındıktan sonra senedin ve senetteki hakkın özel şekline uygun olarak devri işlemine “ciro” adı verilmektedir. Ciro, emre yazılı senetlerde, senette mündemiç olan hakkı devretmeye, rehin etmeye veya tahsil etme yetkisi vermeye yönelik, belirli

Devamı

Kooperatif Yöneticilerinin Sorumluluğu

Hukuki Sorumluluk

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na Göre

Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 62/3 maddesinde “Yönetim Kurulu üyeleri ve kooperatif memurları, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunların suç teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları bilanço,

Devamı

Kooperatifler Kanunu’nda Yapılan Önemli Değişiklikler

Giriş

Kooperatifler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde ticaret şirketleri arasında sayılmakla birlikte, kooperatifler ile ilgili hükümler müstakil olarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kooperatifler Kanunu’nda 26.10.2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7339 sayılı Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişikliğin genel

Devamı

7333 sayılı Kanun (RG.28.07.2021) ile Değiştirilen Çek Kanunu’nun Geçici 5. Maddesi Çerçevesinde “Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu”

Giriş

Karşılıksız çek keşide etme eylemi, 09.08.2016 tarihli değişiklikten önce 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesinde, eylemi gerçekleştiren çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı yaptırımlarının öngörüldüğü bir kabahat iken, 09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile çek

Devamı

Limited Şirketlerde “Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri” Açısından Kapanış Onayı (Ara Tasdik-Onay Yenileme İşlemi) Yaptırılmasının Zorunlu Olup Olmadığı

I. Giriş

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64. maddesine göre, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır.

Tacirlerin tuttukları

Devamı