Lexpera Blog

Tag: ciro

Toplam 3 Gönderi

Bonoda Yer Alan Ciro Edilemez Kaydının Kambiyo Senedine Etkisi

Özet:

Kambiyo senetleri denilmekle anlaşılması gereken senet türleri, poliçe, bono ve çektir. Esasen, cirantanın ciro ederken yazacağı ciro yasağı kaydının hukuki sonucu 6102 Sayılı TTK’nın 685/II hükmünde düzenlenmiştir. İlgili hükme göre, “Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı

Devamı

Vadeden Sonra Yapılan Ciro (Gecikmiş Ciro – TTK m.690)

Giriş

Emre yazılı senetler, ciro ve zilyetliğin devri yoluyla devredilir[1]. Emre yazılı senetler, lehtar tarafından teslim alındıktan sonra senedin ve senetteki hakkın özel şekline uygun olarak devri işlemine “ciro” adı verilmektedir. Ciro, emre yazılı senetlerde, senette mündemiç olan hakkı devretmeye, rehin etmeye veya tahsil etme yetkisi vermeye yönelik, belirli

Devamı

Kambiyo Senetlerinde Alonj II (Karar İncelemesi)

I. İnceleme Konusu Karar

İşbu makalemizde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2020/5300 E. 2021/868 K. sayılı (karar düzeltme) ilamı[1] incelenmektedir[2]. Anılan ilam karar düzeltme başvurusunun kabulüne, önceki bozma kararının kaldırılmasına ve ilk derece mahkemesi kararının onanmasına ilişkindir. Öyle ki anılan karardan; Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nin

Devamı